توضیحات محصول

اثربخشی آموزش مهارت های کارآفرینی بر اساس الگوی چند محوری (SMPVC) بر گرایش های کارآفرینی معلمان دبیرستان منطقه ۲ تهران

The study of entrepreneurship skills training(SMPVC) on entrepreneurship attitiude in teachers

 

تعریف مساله و بیان سؤالهای اصلی تحقیق:
واژه ی کارآفرینی از ریشه فرانسوی Entreprender است که به مفهوم فرایند ایجاد چیزی بیشتر از ارزش تلاش ها و زمانی است که صرف آن شده است می باشد. کارآفرینی را می توان یک فرآیند پویا نامید؛ که شامل آرمان، تحول، دگرگونی وخلاقیت می شود(مک کو و همکاران، ۲۰۰۹). این فرآیند به کاربرد و استفاده ی نیرو و انگیزه ی افراد در جهت خلق و اجرای ایده های نو و هم چنین راه حل های کاربردی احتیاج دارد . اجزای اصلی این فرآیند شامل موارد زیر است:
میل به خطرپذیری حساب شده براساس زمان، ارزش خالص یا فرصت شغلی، توانایی تشکیل یک تیم در ارتباط با انجام یک کار پرخطر، داشتن مهارت خلاق در نظم بخشیدن به منابع مورد نیاز، داشتن مهارت اساسی در پی ریزی و طراحی یک طرح منسجم و پایدار شغلی، داشتن چشم اندازی برای یافتن فرصت هایی که دیگران نمی توانند در یک موقعیت به هم ریخته و پرآشوب دریابند (کوراتکو و هادگتز ، ۲۰۰۴, p. 30)
بر اساس فرهنگ لغت وبستر (۲۰۰۳)، یک کارآفرین شخصی است که سازماندهی می کند، مدیریت می کند و خطرات و ریسک های یک توسعه ی بازرگانی را به عهده می گیرد . کانتیلون نیز کارآفرین را فردی می داند که اهل ریسک باشد. کارآفرین‌ فردی‌ است‌ که‌ تخصص‌ وی‌ تصمیم‌گیری‌ عقلائی‌ و منطقی‌ درخصوص‌ ایجاد هماهنگی‌ در منابع‌کمیاب‌ می‌باشد (کاسون‌، ۱۹۸۲). ردلیچ‌ (F.Redlich (1958 معتقد است‌ که‌ کارآفرین‌ در حالی‌ که‌ مدیر، سرپرست‌ و هماهنگ‌کننده‌ فعالیت‌های‌ تولید است‌، برنامه‌ریز، نوآور و تصمیم‌گیرنده‌ نهایی‌ در یک‌ شرکت‌ تولیدی‌ نیز می‌باشد. دیوید مک‌ کران‌ (D. Mckeran) و اریک‌ فلانیگان‌  کارآفرینان‌ را افرادی‌ نوآور، با فکری‌ متمرکز، و به‌ دنبال‌ کسب‌ توفیق‌ و مایل‌ به‌ استفاده‌ از میانبرها می‌دانند که‌ کمتر مطابق‌ کتاب‌ کارمی‌کنند و در نظام‌ اقتصادی‌، شرکتهایی‌ نوآور، سودآور و با رشدی‌ سریع‌ را ایجاد می‌نمایند. از اینرو افراد یا سازمان ها برای اینکه قوی و موفق گردند باید دارای کارآفرینان سازمانی نوآور و ریسک پذیر باشند در واقع می توان گفت که کارآفرینی نماد نوآوری و موفقیت در امور تجاری و کارآفرینان پیشگامان آن هستند که با نظرات نوین خویش موجب تحولات اساسی در ساختار نظام اداری و افزایش کارایی و اثربخشی آن می شوند و این بیانگر این مطلب است که اقتصاد تحت تأثیر کارآفرینی قرار دارد و اگر سازمانها نتوانند خود را با تحولات پرشتاب جهانی همگام سازند دچار حالت ایستایی شده و بی شک درآینده حضور فعالی نخواهند داشت و سرانجام دچار اضمحلال می شوند. از این رو، لازم است تا سازمانها، روشهای نوین تولید را جایگزین روشهای سنتی سازند تا بتوانند به نیازهای بی انتهای مشتریان پاسخ گویند و از مزیت رقابتی سازمان خود در برابر سایر رقبا حمایت کنند و همچنان در گردونه رقابت باقی بمانند. ازسوی دیگر ، وجود مدیران کارآفرین و توسعه گرا موجب پرورش روحیه کارآفرینی و ایجاد محیط کارآفرینانه در سازمانها می گردد که می توانند با ارائه چشم اندازی مناسب از آینده ، هوشیارانه با چالشهای سازمانی مواجه شوند و با کسب سهم عمده ای از بازارهای کسب و کار در بازارهای جهانی، کشور را به سوی پایداری و ثبات سوق دهند………………(ادامه دارد.)

سابقه و ضرورت انجام تحقیق:
کاترین فکری؛ عبدالله شفیع آبادی؛ رحمت الله نورانی پور؛ قدسی احقر (۱۳۹۲). در مطالعه ای با عنوان تعیین و مقایسه اثربخشی الگوی چند محوری شفیع‌آبادی با نظریه محدودیت و سازش گاتفردسون بر مولفه های رفتار کارآفرینانه دانشجویان علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران بعد از ۸ جلسه آموزش به این نتیجه رسیدند که هر دو روش در افزایش مولفه های رفتار کارآفرینانه (تصمیم گیری، شناخت فرصت ها، تعیین ساختار، تامین منابع، و تعیین راهبردها) موثر بوده اند. همچنین بین اثربخشی دو روش در افزایش مولفه های شناخت فرصت ها و تعیین راهبردها تفاوت وجود داشته است و اثربخشی الگوی چند محوری شفیع آبادی بیشتر از نظریه محدودیت و سازش گاتفردسون بوده است. آنها پیشنهاد دادند که از مفاهیم بنیادی هر دو مدل بویژه الگوی چند محوری شفیع‌آبادی برای افزایش رفتار کار آفرینانه دانشجویان استفاده بشود.
محمدطهرانی، حسن و همکاران (۱۳۹۲). در پژوهشی با عنوان اثر بخشی مشاوره گروهی مبتنی بر رویکرد پردازش اطلاعات شناختی (CIP)، بر کاهش تفکرات ناکارآمد شغلی بر روی ۵۲۰ نفر از دانشجویان رشته علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی کرمان، به این نتیجه دست یافتند که نمرات تفکرات شغلی ناکارآمد در گروه آزمایشی به میزان معناداری کاهش پیدا کرده است .این کاهش هم در نمره کل تفکرات ناکارآمد شغلی و خرده مقیاس های آن که شامل سردرگمی در تصمیم گیری، اضطراب تعهد و تعارضات بیرونی می باشد، به وجود آمده بود . این نتایج بعد از ۴هفته پیگیری مجدد نیز از ثبات نسبی تغییرات ایجاد شده در افراد مورد بررسیبرخوردار بود. براساس این نتایج رویکرد پردازش اطلاعات شناختی می تواند روش موثری در کاهش تفکرات ناکارآمد شغلی باشد………………(ادامه دارد.)

فهرست مطالب:

تعریف مساله و بیان سؤالهای اصلی تحقیق
سابقه و ضرورت انجام تحقیق
هدف ها
فرضیه ها
چه کاربردهایی از انجام این تحقیق متصور است
استفاده کنندگان از نتایج پایان نامه
نوآوری طرح
روش انجام تحقیق
روش و ابزار گردآوری اطلاعات
جامعه آماری و تعداد نمونه
روش نمونه گیری
روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
فهرست منابع و مآخذ

شما باید برای گذاشتن بازبینی وارد شوید