توضیحات محصول

Growth factors insurance marketing commodity suppliers

بیان مسأله
بیمه مسئولیت بخشی از سیستم بیمه رایج مربوط به خطرات سرمایه گذاری است اشخاص وموسسات اغلب با خطرات متداولی مواجه می گردند. لذا به منظور دسترسی به شرایط مناسب نیاز به اختصاص دادن سرمایه های مناسبی (به منظور کمک به خود) دارند.این بیمه در این شرایط فوق العاده موثر واقع می گردد وجلوی هزینه های متحمل شده را نیز میگیرد .سیستم مدرن بر اصول ویژه ای تکیه دارد که ارائه دهنده حمایت های موثر در برابر خطرات احتمالی بوده ودر ارتباط مستقیم با بررسی یک حق بیمه است. بیمه مسئولیت به منظور ارائه حمایت ویژه در برابر ادعای خسارت شخص ثالث برنامه ریزی شده است واز مزایای منحصر به فردی برخوردار می باشد (به ویژه برای کسانی که از وجود خسارت ناگهانی رنج می برند)قرارداد حاصل از چنین بیمه هایی کاملا حساب شده واستاندارد می باشد از این رو تحت شرایط مشخصی مورد استفاده قرار می گیرند تدابیر اتخاذ شده برای بیمه مسئولیت با مجموعه ای از پارامترهای تاثیر گذار همراه هستند زمانی که یک ادعای خسارت ارائه میگردد شرکت های بیمه حقوقی را برای حمایت از چنین ادعاهایی در نظر می گیرند هزینه های حقوقی این گونه حمایت ها اغلب در ارتباط با هیچ محدودیتی نیست لذا این بیمه فوق العاده سودمندمیباشد وبه منظور تامین میزان خسارت موجود طراحی شده است.

اهداف مشخص تحقیق
هدف این پژوهش بازار یابی و بررسی رشدو توسعه ی بیمه مسئولیت تولید کنندگان کالا می باشد در واقع در این تحقیق سعی می کنیم عواملی که موجب رشدو شکوفایی بیمه مسئولیت در حوزه ی انواع کالا ها را شناسایی و مورد بررسی قرار دهیم.هدف کاربردی ما شناسایی عوامل شتاب دهنده ی رشد صنعت بیمه در کشور می باشد

روش شناسی تحقیق
شرح کامل روش تحقیق بر حسب هدف، نوع داده ها و نحوه اجراء (شامل مواد، تجهیزات و استانداردهای مورد استفاده در قالب مراحل اجرایی تحقیق به تفکیک):تذکر: درخصوص تفکیک مراحل اجرایی تحقیق و توضیح آن، از به کار بردن عناوین کلی نظیر، «گردآوری اطلاعات اولیه»، «تهیه نمونه‏های آزمون»، «انجام آزمایش‏ها» و غیره خودداری شده و لازم است در هر مورد توضیحات کامل در رابطه با منابع و مراکز تهیه داده‏ها و ملزومات، نوع فعالیت، مواد، روش‏ها، استانداردها، تجهیزات و مشخصات هر یک ارائه گردد…..

فهرست مطالب
بیان مسأله
اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
مرور ادبیات و سوابق
جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق
اهداف مشخص تحقیق
سؤالات تحقیق
فرضیه‏های تحقیق
روش شناسی تحقیق
روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها
استفاده از امکانات آزمایشگاهی واحد
منابع

شما باید برای گذاشتن بازبینی وارد شوید