توضیحات محصول

بیان مسأله
بیمه ، بدون شک یکی از دستاوردهای خلاقانه جامعه بشری بمنظور مقابله با رخدادها و حوادث ناگوار است . حوادث طبیعی نظیر آتش سوزی ، زلزله ، سیل ، طوفان و نیز مصایبی همچون : فوت ، بیماری ، کهولت ، ازکارافتادگی و . . . وقایعی است که از زمان های دور همه انسانها را مورد تهدید قرارداده است.اندیشه ی ایجاد تامین درمقابل مخاطرات پیش رو از طریق همیاری و تعاون و راهکارهای از این نوع ، ریشه در ادوار تاریخ دارد. پیشرفتهای گسترده علمی و تکنولوژیکی عصرجدید نیز اگرچه به انسان کمک نموده است که بعضی از خطرات طبیعی را مهار نماید اما خود ، خطرات جدیدی را به همراه داشته که به پوشش های حمایتی خاص نیازمند است. فایده اصلی بیمه ، دادن اطمینان به افراد در جهت مقابله با خطرات احتمالی است که در قاموس بیمه به آن ریسک اطلاق می گردد . فارغ از نوع بیمه می توان گفت بیمه علاوه بر ایجاد محیطی امن برای فعالیت های اقتصادی ، باعث ایجاد اطمینان برای کار و تولید و سرمایه گذاری و بطور کلی ایجاد فضای امن و آرام برای فعالیت های اجتماعی و اقتصادی است در تعریف عقد بیمه در  ماده ۱قانون بیمه چنین آمده است:بیمه عقدی است که یک طرف تعهد میکند در ازای پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه، خسارت وارده براورا جبران نموده یا وجه معینی را بپردازدمتعهد را بیمه گر،طرف تعهد را بیمه گذار وجهی را که بیمه گذار به بیمه گر می پردازد حق بیمه وآنچه راکه بیمه می شود موضوع بیمه نامند.از زمان تصویب قانون بیمه در سال ۱۳۱۶ شرکت های بیمه گذار بر حسب نیازهای جامعه تاسیس شد وهم اکنون این شرکت ها ،انواع خدمات بیمه ای را ارائه می کنند ازجمله بیمه شخص ثالث،بیمه بدنه ،انواع بیمه مسئولیت کارفرمایان وبیمه عمر . وبیمه عمر وسرمایه گذاری از جمله بیمه هایی است که در دهه های اخیر شکل گرفته وچندان همگانی نشده است  در واقع  بیمه عمرقرار دادی است که به موجب آن بیمه گر متعهد میشود در صورت فوت یا حیات بیمه شده سرمایه ای را به صورت یک جا یا مستمری به ذینفع پرداخت نماید ۰ فوت که ذکر شده فوت به هر علت میباشد به غیر از فوت ناشی از جنگ وناشی از خودکشی . با توجه به اینکه بیمه عمر نسبت به سایر بیمه از حساسیت بیشتری برخوردار است بررسی ابعاد حقوقی بیمه عمر بسیار گسترده وفراگیر است.

اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
بیمه های عمر وسرمایه گذاری از جمله بیمه های نوپا در ایران است که اکثر مردم اطلاعات زیادی در باره آن ندارندوحتی کسانی که خودرا بیمه عمر میکنند از ابعاد حقوقی آن براطلاع هستند از طرف دیگر تحقیقات زیادی در باره ماهیت حقوقی بیمه عمر وسرمایه گذاری نشده است لذا بررسی جامع در این زمینه ضروری است وبا گسترش روزافزون بیمه عمر در کشور نیاز به شناخت مسائل حقوقی بیمه عمر بیشتر احساس می شود.

اهداف مشخص تحقیق
هدف اصلی این تحقیق بررسی حقوقی تعهدات  بیمه گر وبیمه گذار در بیمه عمر وسرمایه گذاری در حقوق ایران است.
هدف ویژه این تحقیق شناسایی وشفاف کردن تعهدات متقابل بیمه گر وبیمه پذیر در بیمه عمر وسرمایه گذاری است
هدف کاربردی این تحقیق بیان تعهدات حقوقی بیمه گران است

فهرست مطالب
بیان مسأله
اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
مرور ادبیات و سوابق
جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق
اهداف مشخص تحقیق
سؤالات تحقیق
فرضیه‏های تحقیق
روش شناسی تحقیق
روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها
استفاده از امکانات آزمایشگاهی واحد
منابع

شما باید برای گذاشتن بازبینی وارد شوید