توضیحات محصول

چکیده :
در مورد بیمه آنچه مسلم است و از فرهنگ نامه های نسبتاً مفصلی چون « لغت نامه دهخدا » و لغت‏نامه های سابق بر آن چون « برهان قاطع » و « فرهنگ عالم‏آرای ناصری » برمی آید، واژه « بیمه » در فرهنگ و ادب فارسی سابقۀ چندانی ندارد . و اصولاً عبارات بیمه ای در زبان فارسی اندک و کم سابقه است . مرحوم علامه دهخدا که معمولاً در توضیح معانی واژه ها و لغات از نظم و نثر گذشته مثال و شاهد می آورد ، در مورد « بیمه » هیچ گونه استشهادی از کاربرد لفظ بیمه ، در ادبیات گذشته نیاورده است و تنها به معنای اصطلاحی بیمه، که در تمدن امروزی رواج یافته، پرداخته است. همچنین در فرهنگ عالم‏آرای ناصری«نوشته رضاقلی‏خان هدایت»که در دوره‏ناصرالدین‏شاه‏تدوین شده است. و به همین مناسبت آن را انجمن آرای ناصری نامیده و فرهنگ نسبتاً جامعی می باشد و لغات و اصطلاحات رایج آن دوره را ضبط و معنا نموده که اصلاً لغت بیمه در آن نیامده است . قرینه دیگر بر جدید بودن لغت « بیمه » در ادبیات فارسی اینکه در فرهنگ معتبر و نسبتاً جامع « برهان قاطع» نوشته محمدحسین‏بن‏خلف تبریزی که تاریخ تحریر آن سال ۱۰۶۲ ه•• ق (۱۰۲۴ ه•• ش) می باشد(۲)لغت بیمه در ردیف سایر واژه های مرکب از « ب ی م » ذکر نشده و اصلاً نامی از بیمه در این فرهنگ نامه نیامده است . خالی بودن این فرهنگ‏نامه‏ها از « واژه بیمه » دلیل بر اینست که عبارت بیمه در فرهنگ نامه های زبان فارسی سابقه چندان طولانی ندارد و پیدایش و رواج آن بعد از تاریخ تدوین این فرهنگ نامه هاست . مراجعه به لغت نامه های پس از لغت نامه دهخدا گویای پیدایش و تاریخ این واژه است که در این اواخر در فرهنگ و ادبیات فارسی رواج یافته است و در آغاز معنای اصطلاحی آن منظور بوده و پس از آن در معنای مصونیت و حفاظت در مقابل هر نوع خطر و ترس ، در محاورات عرفی استعمال شده است .

مقدمه :
گرچه اصولاً”بین عقدو قرارداد اختلافی نیست و بحث درباره اینکه فرضاً” بیمه عقد یا قرارداد است متضمن هیچ فایده عملی نیست. معذالک اگر هم بنظر بعضی از حقوقدانها بین عقد و قرارداد وحتی بین تعهد ناشی از قرارداد و عقد اختلاف باشد بدلایل زیر بیمه را باید در زمره عقد به حساب آورد: ۱-به موجب ماده ۱۸۳ قانون مدنی ” عقد عبارتست ازاینکه یک یا چند نفر درمقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند ومورد قبول آنها باشد.این تعریف درحقیقت الگو و قالبی است برای تمیز و تشخیص عقد از غیر ازآن. عملیات بیمه ای بدرستی دراین قالب می گنجد. وقتی قانونگذار خود درمقابل تعریف بیمه عنوان عقد به آن داده ، درعقد بودن آن جای تردید باقی نمی ماند. بیمه گر موسسه ای است که در برابر بیمه گزاران آثار مجموعه ای از حوادث رابعهده می گیرد تا دربرابر حق بیمه دریافتی براساس قوانین آمار و احتمالات جبران خسارت کند یا وجه معینی بپردازد یا خدمات مورد توافق را انجام دهد. ویژگی های عقد بیمه عقد بیمه ، عقدی است لازم براساس ماده ۱۸۵ قانون مدنی، عقدی لازم است که هیچ یک از طرفین معامله حق فسخ آن را نداشته باشند مگر درموارد معینه. یعنی بمحض اینکه عقد بصحت انجام شد طرفین ملزم به ایفای تعهدات ناشی ازعقد می باشند بنا به حکم ماده ۲۱۹ قانون مدنی” عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشند بین متعاملین وقائم مقام آنها لازم الاتباع است مگراینکه برضای طرفین اقاله یابعلت قانونی فسخ شود،” بطور کلی هر عقدی لازم است مگر آنکه دلیلی بر جایز بودن آن وجود داشته باشد. عقدی جایز است که هر یک از طرفین معامله میتوانند به تنهائی نسبت به فسخ آن تصمیم گیری نمایند، بارزترین این نوع عقد، عقد وکالت است. عقد بیمه، عقدی است لازم، یعنی بیمه گر و بیمه گزار پس ازوضع قرارداد حق ندارند معامله را برهم بزنند مگر درمواردی که قانون معین کرده. مانند شرایطی که قانون بیمه درمواد ۱۲،۱۶،۱۷ برای بیمه گر این حق را قایل شده و یا برضایت طرفین. نتیجه لازم بودن عقد بیمه این است که بیمه گر به محض انعقاد قرارداد ملزم است درصورت تحقق خطرحسب موردخسارت وارده رابه بیمه گزار پرداخته ویاوجه معینی بپردازد و بیمه گزار نیزملزم بپرداخت حق بیمه می باشد.بطوریکه،چنانچه بیمه گزارحق بیمه رانپردازد،علی الاصول بیمه گر حق دارد از طریق قضائی وی را وادار به پرداخت حق بیمه نماید. تنها استثنائی که درباره عقد بیمه وجود دارد، درمورد بیمه عمر است. عقد بیمه در مورد بیمه عمر از طرف بیمه گزار جائز است و یا بر تعهد بیمه گزار در بیمه عمر آثار عقد جایز مترتب خواهد بود. بیمه عقدی است که از طرف بیمه گزار منجر و از طرف بیمه گر اغلب معلق وگاهی منجز است. طبق ماده ۱۸۹ قانون مدنی عقد منجز آن است که تاثیر آن برحسب انشاء موقوف برامر دیگری نباشد والا معلق خواهدبود. یعنی اگر عقد بمحض انعقاد آثارآن ظاهرشود منجز خواهد بود و چنانچه بروز آثار آن بستگی به امر دیگری داشته باشد معلق خواهد بود.
عقد بیمه هم بمحض انعقاد، ازطرف بیمه گزار منجز است و انجام تعهد بیمه گزار که مهمترین آن پرداخت حق بیمه است مشروط وموکول به امردیگری نیست. اما تعهد بیمه گر اغلب تعهدی است معلق، یعنی انجام تعهد بیمه گر موکول و مشروط است به اینکه خطر موضوع بیمه تحقق یابد.تازمانی که خطر واقع نشده بیمه گر هم تعهدی ندارد که انجام دهد. بنابراین جز درموارد محدودی مثل بیمه عمر مختلط که بیمه گر در هرحال باید سرمایه مورد تعهد را بپردازد (منتهی زمان پرداخت و اینکه سرمایه بیمه را به شخص بیمه گزار و یا ذینفع پرداخت نماید مشخص نمی باشد) تعهد بیمه گر نیز جنبه منجز و قطعی دارد درسایر موارد تعهد بیمه گر تعهدی است معلق. بیمه عقدی است اتفاقی بعلت همین خاصیت معلق بودن تعهد بیمه ، عقد بیمه را عقدی اتفاقی شناخته اند، یعنی انجام تعهدبیمه گر اغلب محتمل و جنبه اتفاقی دارد. دراین حالت نه تنها انجام تعهد بیمه گر امری احتمالی است وبیمه گردرصورتی تعهدخودرا انجام خواهد داد که خطرموضوع بیمه تحقق یابد، بلکه درمواردی مثل بیمه عمر، انجام تعهد بیمه گزار هم جنبه احتمالی دارد. در این نوع بیمه، بیمه گزارمکلف است هرسال حق بیمه مقرررابه بیمه گر بپردازد، اماپرداخت مستمرحق بیمه ازطرف بیمه گزار موکول براین است که بیمه گزار تاپایان مدت بیمه درقید حیات باشد. چه بسا بیمه گزار بعداز شروع اعتبار بیمه و پرداخت یک یا چند قسط حق بیمه فوت نماید، در اینصورت انجام تعهد بیمه گزار احتمالی بوده و برعکس تعهدبیمه گر جنبه قطعی داشته و بافوت بیمه گزار پرداخت بقیه اقساط حق بیمه منتفی خواهد شد.
بایدتوجه داشت مساله احتمالی بودن تعهد طرفین بویژه بیمه گر،نه تنها وجه تمایزعقد بیمه از سایر عقود است، بلکه احتمالی بودن تعهد اساس کاربیمه بویژه مبنای تعیین حق بیمه است. عقد بیمه، عقدی است دوطرفه و معوض: عقد بیمه ، عقدی است دوطرفه، یک طرف بیمه گر و طرف دیگر بیمه گزار و معوض است چون مابازاء تعهد یک طرف، تعهد طرف دیگراست. ۵-بیمه عقدی است مبتنی بر حسن نیت: بدون شک کلیه قراردادها باید برحسن نیت استوارباشد و لزوم انعقاد هر قراردادی وجود حسن نیت ازناحیه طرفین است. لکن ازآنجا که کاربیمه گر فروش اطمینان است. حسن نیت دربیمه از درجه اهمیت بیشتری برخوردار است. حاکمیت حسن نیت از قبل از انعقاد قرارداد وهنگام تماس مقدماتی بین بیمه گر و بیمه گزار و ارائه اطلاعات مورد نظر بیمه گر توسط بیمه گزار شروع و درجریان اعتبار بیمه نامه و هنگام وقوع حادثه و مطالبه خسارت از طرف بیمه گزار مورد توجه قرار دارد. درحقیقت طبیعت معاملات بیمه ای حکم می کند،بیمه گر مقدار زیادی برحسن نیت بیمه گزار و اطلاعاتی که بیمه گزار دراختیار او می گذارد متکی باشد. لذا اگر ثابت شود بیمه گزار فاقد حسن نیت لازم برای قرارداد بیمه بوده نتایج نامساعدی ببار خواهد آورد که گاهی به بطلان قرارداد بیمه منجر می شود. دراینجا لازم است به دو نکته مهم و ضروری اشاره گردد: ۱-طبق اصل برائت و اصل صحت، فرض برحسن نیت است. بنابراین وجود حسن نیت نیازی به اثبات ندارد، بلکه خلاف آن یعنی سوء نیت را باید ثابت کرد. ۲-به این جهت در بیمه بر لزوم حسن نیت، بویژه از ناحیه بیمه گزار تاکید شده است، که فقدان حسن نیت از طرف بیمه گزار و سوء استفاده او از بیمه ، ازقبیل کتمان حقایق و اظهارات نادرست وسعی در دریافت خسارت بیش از میزان واقعی آن، نه تنها تخطی به حقوق بیمه گر که موجب تضییع حقوق سایر بیمه گزاران خواهد بود.در این تحقیق سعی بر این شده که بصورت جامع و کلی به بیمه و بیمه عمر و سرمایه گذاری پرداخته شود.

بیان مسئله :
به لحاظ ریشه یابی لفظ بیمه در این که بیمه واژه ای فارسی یا هندی است بین لغت نویسان اختلاف نظر وجود دارد.برخی بیمه را واژه ای فارسی می دانند و برخی آن را واژه ای ماٌخوذ از« بیما »ریشه هندی به معنای ضمانت یاد کرده اند.چنانچه بیمه لغتی اصیل در زبان فارسی وضع شده باشد و از زبان دیگر به زبان فارسی وارد نشده باشد،جای بحث راجع به آن وجود دارد که آیا« بیمه » ماٌخوذ از« بیم » به معنای نگرانی است یا آنکه وضع مستقل و جداگانه ای داشته و از لفظ دیگری چه فارسی و غیر فارسی اشتقاق نیافته است و بدون لحاظ سایر معانی مستقلاً وضع و اعتبار شده است.در میان فرهنگ نویسان کسی به این نکته تصریح یا اشاره ننموده است.در مجموعه ایرانشهر، بیمه لغتی فارسی و ماًخوذ؛ بیم؛ که لغتی کهن و فارسی است دانسته شده و در تعریف بیمه واشتقاق آن آمده است؛ بیمه در لغت به معنای ایمن داشتن جان و مال است از خطرات احتمالی،به نظر می رسد از واژه ؛بیم؛مشتق شده است و همچنین در مقاله« بیمه از نظر حقوق مدنی »آمده است که بیمه یک لغت خالص فارسی می باشد که از هیچ زبانی وارد نشده است و ریشه آن نیز به احتمال قوی« بیم »به ترس است.

پیشینه تحقیق :
لغت« بیم »که برخی آن را منشاً اشتقاق بیمه دانسته اند فارسی اصیل (پهلوی)و به معنای ترس،پروا می باشد.مانند این بیت : شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین هایل کجا دانند حال ما سبکباران ساحلهادر فرهنگ نامه هایی که واژه های کهن در آن ذکر و معنا شده است« بیم » به دو معنای ترس و خطر آمده است.سایر لغت نامه ها نیز برای بیم دو معنای « ترس و خطر » را ذکر نموده اند.ناظم الاطباء در فرهنگ نفیسی بیم را به معنای خطر و خوف و ترس می نویسد و برای هر دو معنا مثال می آورد « بیمه داشتن به معنای ترس داشتن و ترسیدن » و می نویسد : از بیم جان به معنای خطر جان است.فرهنگ نظام ،بیم را به معنای خوف و ترس و واهمه می داند و برای آن مثال می آورد : زندگی همه در بیم و امید است و بیمناک به معنای ترسنده و خایف می باشد.علامه دهخدا برای « بیم » دو معنا ذکر نموده است معنای ترس و واهمه و معنای خطر .و به بیم بودن از کسی را به معنای ترسیدن از او و پر از بیم را ، آکنده از ترس و بیم آمدن را ،ترس عارض شدن ، بیم کننده را ترساننده می داند و در این « بیم جان » و « بیم گاه » را به معنای خطر کشته شدن و احتمال مرگ و محل خطر میداند.در فرهنگ معین بیم به معنای ترس و خوف آمده است .ناگفته نماند که از موارد استعمال کلمۀ « بیم » برمی آید که بیم در اصل به معنای خوف و ترس است و به معنای خطر کمتر به کار رفته ، و مواردی را که برخی لغت نویسان یاد نموده اند که بیم به معنای خطر جان است استظهار معنای ترس از « بیم » در آن موارد نیز صحیح است لکن چون احساس ترس از عامل خطر است گاهی بیم در معنای خطر که منشأ ترس می باشد به کار رفته است .چنانچه بیمه از بیم اشتقاق یافته باشد باید گفت بیمه از معنای ریشه اصلی خود که به معنای ترس است به معنای مقابل آن که زدودن ترس و خطر و به معنای آرامش یافتن است تبدیل شده است زیرا بیمه عملی است که ترس و خطر را رفع و دفع می‏کند و موجب اطمینان و آرامش می‏شود .

بیمه عمر

فهرست مطالب :

چکیده
مقدمه

فصل اول : کلیات تحقیق
بیان مسئله
پیشینه تحقیق

فصل دوم: ادبیات تحقیق
بیمه عمر
تعریف بیمه عمرو سرمایه گذاری
بیمه عمر و سرمایه گذاری
سهام دارن بیمه
بیمه پارسیان
بیمه عمر و تشکیل سرمایه
بیمه تأمین آتیه فرزندان
معرفی طرح
مزایای تحقیق
پوشش های اضافی
معافیت
نحوه فروش و بازاریابی
مشخصات بیمه عمر و تامین آتیه
تعهدات بیمه گذار
مقایسه پس انداز بانکی و بیمه عمر

فصل سوم: روش تحقیق
طرح تحقیق
طرح موضوع تحقیق
پیشینه تحقیق
تعریف مفاهیم
محدوده موضوع
هدف تحقیق
ارائه فرضیه و زمینه سنجی
تجارت شخصی و اطلاعات پراکنده
تحقیقات انجام شده قبل
اطلاعات و آگاهیهای تئوریک
زمینه سنجی
روش تحقیق
سوالات تحقیق
فرضیات
جامعه آماری
نمونه گیری و حجم نمونه
روش تجزیه و تحلیل داده ها

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات
تجزیه و تحلیل اطلاعات

طرحی برای بازاریابی بیمه عمر

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات
نتیجه گیری
پیشنهادات پژوهش
منابع

شما باید برای گذاشتن بازبینی وارد شوید