توضیحات محصول

بررسی تاثیر اعتیاد به اینترنت بر روی سلامت روان

(در مقاطع ابتدایی و راهنمایی پسرانه منطقه ۹ تهران)

همراه با پرسشنامه اعتیاد به اینترنت

مقدمه :
امروزه اینترنت نه صرفا به عنوان یک وسیله ارتباطی، بلکه به عنوان یک وسیله ارتباطی بلکه به عنوان جرئی از زندگی انسان شناخته شده است. اینترنت در دریافت اطلاعات مسائل پژوهشی، ارتباطات انسانی سرگرمی ها، خرید کالا و خدمات و دریافت اخبار نقش بسزایی در زندگی ما دارد. بطوری که بعضی از افراد عملا بدون اینترنت نمیتواند زندگی کنند جذابیت های اینترنت برای همه بخصوص نوجوانان و جوانان در خور اهمیت بیشتری است زیرا آنان بواسطه مسائل تحصیلی و شغلی خود بیشتر از اینترنت در رایانه استفاده میکنند و همین استفاده مداوم و سرگرم شدن به تمام جزئیات این پدیده میتواند پیامدهایی در برداشته باشد. صرف نظر از کاربرد های فراوان اینترنت در زندگی روزمره بشر امروز این فناوری ویژگی های خاص و منحصر به فردی دارد که جذابیت آن را نزد کاربران صدچندان میکند، یک پدیده مهم اجتماعی منحصربه اینترنت ناشناس بودن است. اینکه شما می توانید خود را به هر شکل دلخواه در اینترنت معرفی کنید. از همه اینها گذشته اینترنت در هر موقعی از شب و روز به سهولت در دسترس است و با استفاده از آن میتوان به راحتی از محیط امن خانه با دیگران ارتباط برقرار کرد.کاربرد های فراوان اینترنت و جذابیت های آن باعث شده است که در سالها اخیر بسیاری از پژوهشگران و اندیشمندان به مطالعه درباره تاثیرات مثبت و منفی این پدیده بپردازند. مطالعات نشان میدهند که روح و روان بعضی از افراد چنان به اینترنت وابسته شده است که عملا در زندگی شغل و مسائل تحصیلی تغییراتی ایجاد شده است و به نظر میرسد اینترنت با همه خوبی ها و فوایدش از کاستیها و آسیب هایی نیز برخوردار است که همگان به ویژه دولتمردان، سیاست گذاران و اولیا و مربیان و والدین بر آن واقف باشند.البته سخن گفتن از آسیبها اینترنت به معنای نفس این پدیده و نگاه منفی برآن نیست، بلکه واقعیت این است که اینترنت دارای کاربردهای مثبت و منفی می باشد و باید با توجه به تمام مسائل و رابطه موجود برای استفاده بهینه از آن برنامه ریزی کرد.امروز شاید بتوان گفت چالش انگیز ترین و جذابترین و مهمترین تحولی است که در زمینه رایانه و اطلاع رسینی صورت می گیرد مهمترین فعالیت فن آوری جدید برقراری ارتباطات و انتقال و تبادل اطلاعات در طیفی گسترده است که محدودیت ها نمیتوان بر آن تصور کرد در سراسر جهان استفاده از اینترنت جزئی از زندگی روزمره مردم از جمله در حرفه روانشناسی و روان پزشکی شده است . دستیابی به یک شبکه جهانی افراد را با انبوهی از اطلاعات و نشریات الکتریکی رو به رو می کند که با استفاده از ارتباط سیتی امید دستیابی به آنها وجود نداشت .از بین رسانه های جمعی و فن آوری جدید اینترنت برای فرد خانواده ها و جامعه مسائل و مشکلاتی را ایجاد کرده است . عادت روزمره مردم به اینترنت در حدی است که برخی از روان شناسان آن را به عنوان یک اعتیاد تلقی و برای اندازه گیری میدانی و اثرات آن ابزار هایی را طراحی کرده اند . امروزه گرایش افراطی به اینترنت نوعی وابستگی است . رفتاری است که ممکن است صدمات روانی و اجتماعی ، خانوادگی ، جسمانی و مالی همراه باشد و شخص وابسته ، متعاقب وابستگی به آن دچار افت جدی در کارکرد فردی و اجتماعی گردد . از این رو بررسی و مقایسه ویژگی های شخصیتی و خلقی افراد عادی و افرادی به صورت افراطی به آن گرایش دارد بخصوص در نوجوانان این امکان را می دهد که این وابستگی رفتاری را در افرادی که مستعد ابتلا به آن هستند شناسایی و پیشگیری کنیم از این رو که بدانیم بین خصوصیات فردی و پرخاشگری و اعتیاد به اینترنت افراد رابطه وجود دارد یا نه ؟
زمینه راهنمایی افراد فراهم می گردد و نیز چنانچه روند استفاده از اینترنت بطوری افزایش یابد که بخش عظیمی از انرژی نوجوانان را به خود اختصاص دهد . بتوان از این پدیده جلوگیری کرد که این امر مستلزم اگاهی و اطلاع از خصوصیات فردی و شناخت افراد و میزان پرخواشگری آنها تعیین میزان تفاوت بین ویژگیهای فردی آنهاست از زوری که بشر پا به عرصه گیتی نهاد هدفش آن بود که به عالی و به تدریج مراحل تکامل را طی کرد و جوامع سالم و متوفی به وجود آمد . در این نقش تعلیم و تربیت افراد جامعه از اهمیت بسزایی برخوردار بود زیرا با داشتن افراد سالم رویایی شهر آرمان افلاطون جامعه عمل می پوشد ، این روند ادامه پیدا کرد تا آن جا که صرفا خانواده ها ، جامعه و مدرسه پاسخگویی نیاز های انسان نبود انسان تصمیم گرفت باپا گذاشتن به دنیای مجازی رویارویی های خود دست یابد . حالا دیگه کودک امروز با کودک دیروز متفاوت است . کودک امروز تحت تاثیر انواع محیط های مجازی است که کودک دیروز از آن برخوردار نبود این دنیای مجازی با رایانه بر جسته شد و آدمی را پیش در خود غرق کرد روز به روز این محیط ها از انعطاف پذیری و پیچیدگی بیشتر برخوردار است وابسته به جامعه ، مدرسه ، محیط خانواده نیست زیرا او ساعت در محیط های مجازی همچون اینترنت و تلوزیون به سر می برد که صرفا این محیط ها پیامد های گوناگون به زندگی و سلامت روان او می گذارد به طوری که شخص بودن در این فضا های مجازی را ازضا کننده تر از دنیای واقعی می یابد . در این میان اینترنت بدلیل جذابیت های خاص بیش از هر چیز نظر همگان را به خود جلب کرد به گونه ای که جزئی از زندگی روزمره مردم شده است . امروزه اینترنت که صوفا به عنوان یک وسیله ارتباطی بلکه به عنوان جزئی از زندگی انسان شناخته شده است اینترنت در دریافت اطلاعات مسائل پژوهشی ، ارتباطات انسانی سرگرمی ها ، خرید کالا و خدمات ، اخبار نقش بسزایی در زندگی ما دارد . به طوری که بعضی از اعراد عملا بدون اینترنت نمی توانند زندگی کنند .جذابیتهای اینترنت برای همه نوجوانان ، جوانان درخور اهمیت بیشتر است  زیرا آنان به واسطه مسائل تحصیلی و شغلی بیشتر از اینترنت و رایانه استفاده می کنند و همین استفاده مداوم و سرگرم شدن به تمام جزئیات این پدیده می توان پیامد هایی در بر داشته باشد صرف نظر از کاربرد های فراوان اینترنت در زندگی روزمره بشر امروز با این فناوری و ویژگی های خاص و مختصر به فرد دارد که جذابیت آن را نزد کاربران صد چندان می کند .کاربرد های فراوان اینترنت و جذابیت های آن باعث شده است که در سالهای اخیر بسیاری از پژوهشگران و اندیشمندان به مطالعه درباره تاثیرات + – این پدیده بپردازد به نظر می رسد اینترنت با همه خوبی ها و فوایدش از کاستیها و آسیب های برخوردار است که همگان به ویژه دولتمردان و سیاستگذاران و اولیاء و مربیان و والدین بر آن واقف باشند . پژوهش حاضر به بررسی تاثیر میزان اعتیاد به اینترنت و سلامت روان می پردازد .

اهمیت و ضرورت تحقیق :
در شرایطی که هر روز افق جدیدی در زمینه اطلاعات گسترده و عرصه های ناشناخته ای توسط دانشمندان و پژوهشگران ارتباطات و تغییرات ریشه ای که ناشی از آن می باشد چنان جهان متفاوتی خلق کرد که گروهی از نویسندگان این تحول در عالم ارتباطات را مبدا عصر جدیدی می دانند عصری که از آن تحت عنوان های مختلفی نظیر :
دهکده جهانی (مک لوهان) جامعه مدنی جهانی (یوبرهله) مدرنیته دوم (لولریش بک) جامعه شبکه ای (مائل کاستلز) جهان رها شد . آنتونی گیدنز ، جامعه ارتباطی را نیمو و مدرنیتر سیال (زیگمون بومن) یاد م یکنند و در نهایت لزوم آشنایی با مقوله اینترنت یکی از مشهورترین بزرگراهای اطلاعاتی که به عنوان قول ۲۱ مطرح شده پیش ازیش رخ می نماید . امروزه همه ما چه بخواهیم و چه نخواهیم در یک شبکه جهانی زندگی می کنیم اطلاعاتی که به آن نیاز داریم با سرعت فراوان از چهار گوشه جهان در اختیار مان فرار می گیرد این سرعت فراوان را امکانات الکترونیک نصیب ما کرده است گویی در یک دهکده جهانی بزرگ به قول مک لوهان زندگی می کنیم در خصوص اهمیت و ضرورت این تحقیق باید بیان نمود که دراین تحقیق محقق می خواهد میزان و نوع استفاده از اینترنت نوجوانان را مورد شناسایی و تحلیل قرار دهد که همواره مورد مدافعه و جول بوده و حمایت های زیادی بر انگیخته است و در این خصوص چه بسا کمک شایانی به فهم و درک ما از میزان و نوع استفاده از اینترنت در بین نوجوانان می نماید . به علت تغیید روز افزون جهان و پیشرفت چشمگیر در دنیای تکنولوژی علاوه بر اینکه ممکن نیاز های زندگی جوامع بشری مرفح کند ممکن معایبی به همراه داشته باشد یکی از آنها اعتیاد به اینترنت و تاثیر آن بر سلامت روان . در زمینه گشورهای دست به کار شدن برای وفح این مشکلت بیمارستانی برای اینک و نه بیماران محیا کردند از جمله : پنسیلوایای آمریکا اعلام کرده است نخستین مرکز درمانی در این کشور خواهد بود که بیماران معتاد به اینترنت را پذیرفته و درمان می کند دکتر کیمبرلی بانگ روان شناس و بنیانگار این برنامه می گوید : در این برنامه که در آن چهار معتاد بزرگسالان حضور دارند کلاس هایی برای درمان برگزار خواهد شد که افراد در آنها گروه درمانی شده و از نظر شناختی ارزیابی می شوند این بیماران روشهایی را برای به کمترین میزان استفاده از اینترنت می آموزند و یاد می گیرند .
درمان : خواندن کتاب کاهش مرحله به مرحله استفاده از اینترنت گردش های گروهی و ایجاد در روابط گرم تر با دوستان و افراد خانواده از جمله راه های درمان اعتیاد به اینترنت اعلام شده اند .چنین بیشترین شمار کاربران اینترنت در جهان را دارد .
هدف کلی : هدف اصلی از انجام این پژوهش مقایسه ارتباط بین اعتیاد به اینترنت و سلامت روان در دانش آموزان مقاطع ابتدایی و راهنمایی منطقه ۹ شهر تهران میباشد .

هدف های تحقیق:
به دست آوردن رابطه ی احتمالی بین اعتیاد به اینترنتت و علائم جسمانی می باشد .
به دست آوردن رابطه ی احتمالی بین اعتیاد به اینترنتت و اضطراب و اختلال خواب می باشد .
به دست آوردن رابطه ی احتمالی بین اعتیاد به اینترنتت و کارکرد های اجتماعی می باشد .
به دست آوردن رابطه ی احتمالی بین اعتیاد به اینترنتت و افسردگی می باشد .

فرضیه های تحقیق:
فرضیه اصلی
بین اعتیاد به اینترنت و سلامت روان رابطه معناداری دارد .
فرضیه های فرعی
بین اعتیاد به اینترنت و علائم جسمانی رابطه معناداری دارد .
بین اعتیاد به اینترنت و اضطراب و اختلال خواب رابطه معناداری دارد .
بین اعتیاد به اینترنت و کارکرد اجتماعی رابطه معناداری دارد .
بین اعتیاد به اینترنت و افسردگی رابطه معناداری دارد .

اعتیاد به اینترنت
فهرست مطالب :

فصل اول: کلیات تحقیق
مقدمه
اهمیت و ضرورت تحقیق
هدف های تحقیق
فرضیه های تحقیق
فرضیه اصلی
فرضیه های فرعی
متغیر های تحقیق
تعریف نظری متغیر ها
اعتیاد به اینترنت تعریف عملیاتی متغیر ها

فصل دوم: ادبیات تحقیق
مفهوم و تعریف اینترنت
تاریخچه اینترنت در جهان
تاریخچه اینترنت در ایران
سرویس‌های اینترنت
اتاق‌های چت / پیام‌های فوری و MUD
انواع چت و کاربری روم‌ها یاهو.
تابلوهای پیام
وبلاگ‌ها
پست الکترونیک
سرویس‌های خبری
اینترنت و نظارت جهانی
علل استفاده جوانان از اینترنت
کسب مهارت جدید
یافتن اطلاعات
اکتشاف مهارت‌های اجتماعی و هویت فردی
عضویت در گروه همسالان
در دانشجویان
در نوجوانی
در دبستان
در پیش دبستانی
کارکردهای اعتیاد به اینترنتت
تعاریف سلامت
تعریف سازمان بهداشت جهانی از سلامت
ابعاد سلامت
بعد فیزیکی
بعد روانی
بعد اجتماعی
بعد شغلی
ابعاد دیگر
الگوهای سلامت
تعریف سلامت روانی
حفاظت از سلامت
ارتقاء سلامت
آموزش بهداشت.
ایجاد تغییر در محیط زیست۵
مداخلات تغذیه‌ای
تغییر در شیوه زندگی و رفتار
راهکارهای ارتقاء سلامت
بهبود شیوه زندگی
مراقبت از بیماریها
تعیین‌کننده‌های سلامتی
پیشینه‌ تحقیقات انجام شده
پژوهش‌های صورت گرفته در داخل کشور
پژوهشهای صورت گرفته در خارج از کشور

فصل سوم: روش تحقیق
روش تحقیق
جامعه آماری و نمونه آماری تحقیق
تعریف نمونه‌گیری طبقه‌ای
ابزار پژوهش
روش نمره‌گذاری
روایی
اعتبار
آزمون اعتیاد به اینترنت کیمبرلی یانگ

فصل چهارم: یافته های تحقیق
توزیع فراوانی افراد در زمینه اعتیاد به اینترنت
جدول فراوانی سئوالات سلامت روانی
بیشترین فراوانی بدتر از حد معمول
جداول فراوانی سئوالات اعتیاد به اینترنت
تحلیل واریانس یک راهه ANOVA جهت مقایسه متغیرها در بین دو گروه دانش آموزان ابتدایی و راهنمایی
فرضیه تحقیق

فصل پنجم: بحث در نتایج پژوهش
مقدمه
محدودیت های و مشکلات پژوهش
پیشنهاد های پژوهشی
پیشنهاد های کاربردی
پیشنهاد هایی برای پژوهش های بعدی
منابع فارسی

منابع لاتین
پیوست و ضمائم
پرسشنامه اعتیاد به اینترنت کیمبرلی یانگ

 

شما باید برای گذاشتن بازبینی وارد شوید