توضیحات محصول

مقدمه:

پاسخ گفتن به این سؤال که «آیا مى‏توان سیستم خبره‏ اى در زمینه فقه اسلامى طراحى و پیاده سازى نمود؟» نیازمند شناخت و آگاهى نسبت‏ به توانایی ها و محدودیت هاى سیستم‏ هاى خبره از یک سو و شناختى کامل از حوزه وسیع فقه اسلامى از سوى دیگر مى‏باشد. همچنین پاسخ به این سؤال تنها به «بلى‏» یا «خیر» محدود نگشته و نیاز به پژوهشى عمیق و مشترک توسط هر دو گروه پژوهشگران علوم اسلامى و علوم رایانه ‏اى دارد. با این توضیح، سعى در معرفى اجمالى سیستم‏هاى خبره و تاریخچه استفاده و کاربردهاى متنوع این فن‏آورى در علوم رایانه‏اى داریم.

شاخه هوش مصنوعى در علوم رایانه از اواسط دهه پنجاه میلادى با هدف شبیه‏ سازى فعالیت هاى ادراکى انسان و نیز ساخت ماشین‏هاى هوشمند پایه ‏گذارى گردید. مشکل اساسى در این راه عدم وجود تعریفى منسجم از هوش که مورد اتفاق نظر باشد و همچنین شناختى کامل نسبت‏به جزئیات و مکانیزم فعالیتهاى ادراکى انسان بود. به عبارت دیگر تلاش براى شبیه‏سازى، پدیده‏اى بود که شناخت کاملى از آن وجود نداشت. به همین دلیل بیشتر تحقیقات و پژوهشها به سمت‏ شبیه‏ سازى روى‏کردها و مظاهرى از هوش انسانى سوق پیدا کرد و جنبه‏ هاى کاربردى در زمینه‏ هاى محدودى که احتمال موفقیت در آنها بیشتر متصور بود، بیش از پیش مورد توجه قرار گرفت. یکى از این زمینه‏ ها که به دلیل برخوردارى از برخى ویژگی ها در ابتدا مورد توجه واقع شد، اثبات قضایاى ریاضى بود. موفقیت هاى به‏ دست آمده در و Assistant ( Aura) Automated Reasoning موجب بروز خوش‏بینى‏ هاى فراوان در آغاز راه نسبت ‏به آینده هوش مصنوعى گردید. این برنامه ‏ها قادر بودند برخى مسائل و قضایاى ریاضى را اثبات نمایند و حتى در مواردى موفق به کشف اثبات هاى کوتاهتر براى برخى از قضایاى ریاضى شدند. یکى از بارزترین محصولات عملى حاصل از تحقیقات هوش مصنوعى طى سه دهه نخست آن، برنامه‏ هایى مى‏باشند که اصطلاحا «سیستم‏ هاى خبره‏» نامیده مى‏شوند. سیستم‏هاى خبره به کلاس وسیع‏ترى از برنامه‏ها که تحت نام «سیستم‏هاى مبتنى بر دانش‏» شناخته مى‏شوند، تعلق دارند. نمونه‏هاى دیگر سیستم‏هاى مبتنى بر دانش شامل «مشاوران خودکار» (Automated ,Advisers) دستیاران رایانه‏اى ,( Computerized Assistants) و«مشاوران مجازى‏» (Virtual Consultants) مى‏باشند.

براى متمایز کردن سیستم‏ هاى‏ خبره از سایر سیستم ‏هاى مبتنى بر دانش، معمولا توانایى ارائه توضیح و یا توجیه نمودن آنچه که سیستم به عنوان نتیجه به آن رسیده است، به عنوان یک شاخص در نظر گرفته مى‏شود. سیستمى که بتواند روند استنتاج خود را توضیح دهد داراى [meta knowledge] (دانش در باره دانش خود) مى‏باشد. این سطح از دانش معیار مناسبى براى تفکیک سیستم‏هاى خبره از سایر سیستم‏هاى هوش مصنوعى که بر مبناى دانش عمل مى‏کنند مى‏باشد….

شما باید برای گذاشتن بازبینی وارد شوید