توضیحات محصول

بررسی میزان تعلق جوانان و نوجوانان دختر منطقه ۷ شهرستان تهران  به هویت ملی و مذهبی در سال ۱۳۹۲

چکیده:
هویت هرکس برگرفته از اندیشه وآگاهی اوست.طرزتلقی هرکس از موضوعات در نحوه رفتار او موثراست .هویت هرکس را در درجه اول خود شخص شکل می دهد که خانواده و جامعه نیز در شکل گیری هویت نقش بسیار مهمی دارد. اگر ارزشهای جامعه و محیط پیرامون فرد با ارزشهای او در تعارض قرار بگیرد باعث پدیده ای به نام “اغتشاش هویت “می شود که در دراز مدت جامعه را با بحران مواجه خواهد ساخت.هدف کلی از این پژوهش بررسی میزان تعلق جوانان ونوجوانان دختر منطقه ۷ شهرستان تهران به هویت ملی و مذهبی می باشد وروش پژوهشی در این تحقیق-” پیمایشی” است. جامعه آماری این تحقیق دختران ۱۴تا۳۰سال منطقه ۷ شهرستان تهران است که تعداد ۱۰۰ نفر از آنها انتخاب شده اند.پس از بررسی کلی سوالات پرسشنامه وآزمون فرضیات به این نتیجه رسیدیم که از بین آزمون فرضیات انجام گرفته فرضیه های زیر تایید و پذیرفته شده که به شرح خلاصه به نتایج آنها پرداخته می شود.
۱- بین سن و تعلق پاسخگویان نوجوان به هویت ملی ومذهبی رابطه معناداری وجود دارد.
۲- بین سطح سواد والدین پاسخگویان نوجوان وتعلق به هویت ملی ومذهبی آنهارابطه معناداری وجود دارد.
۳- بین مهاجرت (محل سکونت قبلی پاسخگویان جوان) وتعلق به هویت ملی ومذهبی رابطه معناداری وجود دارد.
۴- بین نحوه رفتار والدین با فرزندان وتعلق آنها به هویت ملی ومذهبی رابطه معناداری وجود دارد.
۵- بین انجام فرائض دینی وتعلق پاسخگویان جوان به هویت ملی ومذهبی رابطه معناداری وجود دارد.
لام به ذکر است که سایر فرضیات آزمون شده به علت عدم وجود رابطه بین متغیرها درآزمون تایید شده اند. در مجموع می توان گفت که میزان تعلق جوانان و نوجوانان دختر منطقه ۷شهرستان تهران به هویت ملی ومذهبی در حد متوسط بوده است.
کلیه مراحل آماری این پژوهش به وسیله برنامه آماری spss انجام گرفته است.

مقدمه:
بدون هویت اجتماعی .نمی توان از وجود اجتماع صحبت کرد. یعنی بدون وجود چارچوبهای مشخصی که شباهتها وتفاوتها را آشکار می سازد- افراد یک جامعه امکان برقراری ارتباطی معنادار ومستمر را میان خود نخواهند داشت .نهادهای دولتی وغیر دولتی – اجتماعات سیاسی و فرهنگی- باورها و سنتها و نیز چگونگی احساس تعلق- شیوه پیوند به یک گروه اجتماعی و حتی مقاومت در برابر هویت غالب اجتماعی همه و همه عواملی هستند که به نوعی هم تبیین و هم در منعکس کردن هویت اجتماعی سهیم می باشند . تاثیر جداگانه و نیز متقابل این نهادها است که باید بتوانند در عین حالیکه معرف هویت اجتماعی هستند- هویتهای فردی را نیز معنا بخشند . 

بیان مسئله :
احساس بودن انسان و عنایت ذاتی او به خویش و خودآگاهی فردی و جمعی اش از بنیادهای اساسی هویت هستند.هویت در واقع بازیابی خویشتن خویش و درک و نمایش جایگاه راستین خود در دایره هستی و پایبند بودن به آن است و از همین طریق است که هویت معنا یافته وچیستی و کیستی ذات را با پاسخ روشن و واضح نمودار می سازد . هر انسان جهان را به گونه ای می یابد و از خویشتن تعبیر و تفسیری خاص در ذهن می سازد . و این علم و آ گاهی – دانایی – فرهنگ و هنر – ملیت و گویش در وجود هر یک از ما نوعی حس وابستگی ایجاد می کند که رویکرد ما نسبت به بایدها و نبایدهای زندگیمان را شکل می دهد . این احساس تعلق نسبت به مجموعه ای از ارزشهای مادی و معنوی را ” هویت ” می نامند . هویت مقوله ای اکتسابی است- به بیان دیگر هویت چیزی نیست که گذشتگان ما آن را به میراث گذاشته باشند بلکه ما باید به سهم خود با مفاخر ملی و دینی و در حالت کلی عناصر هویت کشور در فرهنگ خود تماس گرفته آ گاهانه و با اختیار آنها را برگزینیم  و مورد بازشناسی قرار دهیم . اگر چه روند کسب هویت در انسان مختص به یک دوره خاص ” نوجوانی ” نیست – ولی نوجوانی حساس ترین نقش را عهده دار می شود دورانی که سوالات مهم و فراوانی را با خود برای آدمی به همراه می آورد . سوالاتی که صورت دست یافتن به پاسخ هایی که گهگاه در عین سردرگمی و آشفتگی هرازچند گاهی با فاصله و تاخیر ارائه می شوند . برای هویت سطوح متفاوتی را برمی گزینند که در مورد انسان سطح مذهبی و اجتماعی آن برتر از سطح فردی قلمداد می شود و یکی از ابعاد این سطح – هویت ملی او را می سازد که بر بسیاری دیگر از ابعاد هویتش احاطه دارد و دارای عناصر متعددی چون فرهنگ ،تاریخ، بینش ، مکتب ، زبان ، قومیت ، خودآگاهی و … است و متضمن همبستگی مدنی و یکپارچگی ملی می باشد . و والاترین و برترین سطح هویت ، هویت انسانی است . بدون هویت انسانی و اجتماعی نمی توان از وجود اجتماع صحبت کرد . یعنی بدون وجود چهارچوب های شخصی که شباهتها و تفاوتها را آشکار می سازند افراد یک جامعه امکان برقراری ارتباطی معنادار و مستمر را میان خود نخواهند داشت .نهادهای دولتی و غیر دولتی – اجتماعات سیاسی و فرهنگی – باشگاههای اجتماعی و ورزشی – باورها و سنتها و حتی چگونگی احساس تعلق و شیوه های پیوند  به یک گروه اجتماعی – مقاومت در برابر هویت غالب اجتماعی یا در مقابل سایر گروه بندیهای هویتی همه و همه نماد ملی هستند که به نوعی هم به تبیین و هم در منعکس کردن هویت اجتماعی سهیم می باشند .
از ابعاد هویت ملی می توان به موارد زیر اشاره کرد :

هویت ملی – هویت دینی – هویت سیاسی – هویت فرهنگی و اجتماعی و هویت اقتصادی و ….
سردرگمی و آشفتگی نوجوانان در فرایند تحلیل بایدها و نبایدهای زندگی که منجر به تاخیر در هویت یابی آنان می شود : اگر به احساس تنهایی یا جدا افتادگی از نظام اجتماعی تبدیل شود و ارزشهای جامعه و محیط پیرامون فرد با ارزشهای او در تعارض قرار بگیرد باعث پدیده ” اغتشاش هویت ” می شود که در دراز مدت جامعه را با بحران مواجه خواهد ساخت . آشفتگی نوجوانان ایرانی در مسئله هویت یابی نه در مبانی واصول هویت ایرانی – اسلامی ( یعنی هویت ملی – مذهبی ) بلکه در بعضی وجوه اجتماعی هویت همچون هویت شغلی – هویت همسرگزینی – هویت جنسی ( که بیشتر تابع شرایط اقتصادی و فرهنگی کشور است ) روی می دهد . مهمترین متولی امر آگاهی دهی به جوانان آموزش و پرورش می باشد . که بایستی تاثیر ملموس در شکل گیری و به تبع آن هویت اجتماعی دانش آموزان داشته باشد .  همچنین الگوهای ارائه شده از سوی خانواده در رشد و تقویت هویت ملی و مذهبی جوانان عمیقا تاثیر گذاشت .

اهمیت و ضرورت تحقیق :
می دانیم که نوجوانی دوره ایست که اصلی ترین تلاشهای خودآگاهانه برای شناخت (خود)و شکل دهی به هویت آغاز می شود .فقدان تجربیات لازم وعدم شناخت دقیق توانایی های خود و مسئولیت دنیای بزرگسالی باعث آشفتگی که نوجوان در شناخت باید ها و نبایدهای زندگی خواهد شد. نوجوان در مقایسه با کودکان بتدریج خود را همتای والدین خود می بینند و در حوزه ی دریافتها و تجارب محدودی که دارندبا ویژگیهایی چون غرور – استقلال طلبی – برتری جویی برای کسب جایگاه اجتماعی تلاش میکنند . ناهنجاریهای رفتاری در بعضی نوجوانان باعث این نگرش شده که گروه رو به رشدی از نوجوانان به خاطر بی اعتقادی به اصول و ارزشهای ملی – مذهبی و غربزدگی دچار ” بحران هویت ” شده اند .اهمیت و ضرورت مسئله تعلق جوانان به  هویت تا جائی است که همگی باید در پی آن باشیم تا ضمن بررسی ابعاد موضوع به سوالاتی که در این زمینه امکان دارد برای هر محققی و پژوهشگری پیش آید . پاسخهایی در خود بیابیم . از جمله سوالات این است :
آیا نوجوان وجوان  ایرانی به هویت مطلوب ملی – مذهبی و اجتماعی خود دست یافته است؟ 
آیا بعضی رفتارهای ناهنجار اجتماعی همچون کم توجهی به شئونات دینی ( اعم از گفتار وپوشش و…) نشان دهنده این است که نوجوان وجوان ایرانی و اسلامی ما دچار بحران هویت هستند ؟
یا این رفتارها نتیجه دلزدگی آنان از بعضی سیاستهای نادرست اجتماعی است ؟
نقش ناکارآمدی سیاستهای اقتصادی ( منجر به پیامدهائی چون فقر- بیکاری- بالا رفتن سن ازدواج و… شده است ) در رفتارهای ناهنجار بعضی نوجوانان و جوانان چیست ؟
آیا سیاستها و برنامه های لازم برای آموزش و انتقال جذاب تر و امروزی – اندوخته های ملی و مذهبی که دانش  آموزان را در هویت یابی مطلوب یاری خواهد کرد . در آموزش و پرورش جریان دارد ؟
 آیا دانش آموزان به نوبه خود درباره شناسائی بررسی میراث فرهنگی – ملی و مذهبی خود می کوشند ؟
 شیوه مطلوب اصلاح رفتارهای ناهنجار اجتماعی نوجوانان و جوانان برآئین نامه ای و ایجاد محدودیت ( شیوه کوتاه مدت ) است یا اقدامات فرهنگی بلند مدت ؟

 اهداف تحقیق:
الف ) اهداف کلی :بررسی میزان تعلق جوانان و نوجوانان دختر منطقه ۷ شهرستان تهران  به هویت ملی ومذهبی
ب) اهداف جزئی :
۱ – بررسی تاثیر سن بر تعلق نوجوانان دختر منطقه ۷ تهران  به هویت ملی و مذهبی.
۲– بررسی تاثیر رسانه های جمعی به تعلق جوانان دختر منطقه ۷ شهرستان تهران  به هویت ملی و مذهبی.
۳ – بررسی تاثیر انجام فرائض دینی به تعلق جوانان دختر منطقه ۷ شهرستان تهران به هویت ملی و مذهبی.
۴– بررسی تاثیر سواد والدین به تعلق نوجوانان دختر منطقه ۷ شهرستان تهران  به هویت ملی ومذهبی .
۵ – بررسی تاثیر نوع مسکن و شیوه زندگی به تعلق جوانا ن دختر منطقه ۷ تهران به هویت ملی و مذهبی.
۶– بررسی تاثیر روابط مهاجرت ( شهرگرائی و تحرک مکانی خانواده از روستا به شهر ) به تعلق جوانان دختر منطقه ۷ شهرستان تهران  به هویت ملی ومذهبی.
۷ – بررسی تاثیر رابطه چگونگی گذران اوقات فراغت بر تعلق نوجوانان دختر منطقه ۷ شهرستان تهران  به هویت ملی و مذهبی.

سوالات تحقیق:
۱– تاچه اندازه بین سن و تعلق نوجوانان دختر  به هویت ملی ومذهبی ارتباط وجود دارد؟
۲- تا چه اندازه بین رسانه های جمعی و تعلق جوانان دختر به هویت ملی ومذهبی رابطه وجود دارد؟
۳- تا چه اندازه بین ا نجام فرائض دینی وتعلق جوانان دختر به هویت ملی ومذهبی رابطه وجود دارد؟
۴- تاچه اندازه بین سطح سواد والدین با تعلق نوجوانان دختر به هویت ملی ومذهبی رابطه وجود دارد؟
۵- تا چه اندازه بین نوع مسکن وتعلق جوانان دختر به هویت ملی ومذهبی رابطه وجود دارد؟
۶- تا چه اندازه بین مهاجرت (شهرگرایی و تحرک مکانی خانواده از روستا به شهر)با تعلق جوانان دختر به هویت ملی ومذهبی رابطه وجود دارد؟
۷- تا چه اندازه بین چگونگی گذران اوقات فراغت وتعلق نوجوانان دختر به هویت ملی ومذهبی رابطه وجود دارد؟

فرضیات تحقیق:
۱–   بین سن با تعلق نوجوانان دختر به هویت ملی ومذهبی آنهارابطه معناداری وجوددارد.
۲- بین پایبندی به اعتقادات مذهبی وانجام فرائض دینی با تعلق جوانان دختر به هویت ملی ومذهبی  رابطه معناداری وجود دارد.
۳- بین رسانه های جمعی و تعلق جوانان دختر به هویت ملی ومذهبی پایگاه اقتصادی خانواده رابطه معناداری وجود دارد .
۴- بین سطح سواد والدین با تعلق نوجوانان دختربه هویت ملی ومذهبی رابطه معناداری وجود دارد.
۵- بین نوع مسکن وشیوه زندگی با تعلق جوانان  دختربه هویت ملی ومذهبی رابطه معناداری وجود دارد.
۶- بین مهاجرت خانواده با تعلق جوانان دختربه هویت ملی ومذهبی رابطه معناداری وجود دارد.
۷- بین گذراندن اوقات فراغت با تعلق نوجوانان  دختر به هویت ملی ومذهبی رابطه معناداری وجود دارد.

تعلق جوانان و نوجوانان به هویت ملی
فهرست مطالب :

فصل اول: مقدمه
۱. بیان مسئله
۲.اهمیت وضرورت مسئله
۳.اهداف تحقیق
۴. سوالات تحقیق
۵.فرضیات تحقیق
۶. تعاریف نظری و مفاهیم وتعریف عملیاتی

فصل دوم: پیشینه تجربی
پیشینه نظری
مقدمه
۱. شناخت هویت
۲.هویت تعریف ودیدگاهها
۳. هویت یابی
۴.نهادینه کردن هویت
۵.هویت وارزشهای اجتماعی
۶.نظریه پردازی در باره هویت اجتماعی
۷. هویت ومولفه های آن از دیدگاه دکترعبدالکریم سروش
۸.معنای هویت از نظر عبد الکریم سروش
۹.جهانی شدن و هویت ملی
۱۰. هویت ملی
۱۱. ابعاد وعناصر سازنده ی هویت ملی
۱۲. ملت وملیت
۱۳.هویت ملی ایران
۱۴. جایگاه مطهری در مباحث هویت ملی
۱۵. مطهری و پرسش های هویت ملی
۱۶. نقد برخی دیدگاههای موجود
۱۷.هویت مطلوب از دید گاه مطهری
۱۸.هویت فردی
۱۹.هویت جمعی مطلوب مطهری
۲۰.هویت ملی . عناصر و مولفه های آن از نظر مطهری
۲۱. زبان . نژاد . سنن . اقلیم و جغرافیا
۲۲. دین مهمترین مولفه ملیت و هویت ملی
۲۳. رابطه اسلام و ملیت از دیدگاه مطهری
۲۴. اسلام و هویت ایرانی از گذر تاریخ
۲۵.جمع بندی

فصل سوم: روش تحقیق
روش تحقیق
جامعه آماری
حجم نمونه
ابزار اندازه گیری
روش نمونه گیری و شیوه تجزیه

تعاریف عملیاتی
تحلیل اطلاعات

فصل چهارم
یافته های تحقیق

جدول (۴-۱-۱) توزیع فراوانی
نمودار (۴-۱-۱) نمودار میله ای
جدول (۴-۱-۲) توزیع فراوانی
نمودار (۴-۱-۲) نمودار میله ای
جدول (۴-۱-۳) توزیع فراوانی
نمودار (۴-۱-۳) نمودار میله ای
جدول (۴-۱-۴) توزیع فراوانی
نمودار (۴-۱-۴) نمودار میله ای
جدول (۴-۱-۵) توزیع فراوانی
نمودار (۴-۱-۵) نمودار میله ای
جدول (۴-۱-۶) توزیع فراوانی
نمودار (۴-۱-۶) نمودار میله ای
جدول (۴-۱-۷) توزیع فراوانی
نمودار (۴-۱-۷) نمودار میله ای
جدول (۴-۱-۸) توزیع فراوانی
نمودار (۴-۱-۸) نمودار میله ای
جدول (۴-۱-۹) توزیع فراوانی
نمودار (۴-۱-۹) نمودار میله ای
جدول (۴-۱-۱۰) توزیع فراوانی.
نمودار (۴-۱-۱۰) نمودار میله ای
جدول (۴-۱-۱۱)توزیع فراوان
نمودار (۴-۱-۱۱) نمودار میله ای
جدول (۴-۱-۱۲)توزیع فراوانی
نمودار (۴-۱-۱۲) نمودار میله ای
جدول (۴-۱-۱۳)توزیع فراوانی
نمودار (۴-۱-۱۳) نمودار میله ای
جدول (۴-۱-۱۴)توزیع فراوانی.
نمودار (۴-۱-۱۴) نمودار میله ای
جدول (۴-۱-۱۵)توزیع فراوانی.
نمودار (۴-۱-۱۵) نمودار میله ای
جدول (۴-۱-۱۶)توزیع فراوانی.
نمودار (۴-۱-۱۶) نمودار میله ای
جدول (۴-۱-۱۷)توزیع فراوانی.
نمودار (۴-۱-۱۷) نمودار میله ای
جدول (۴-۱-۱۸)توزیع فراوانی
نمودار (۴-۱-۱۸) نمودار میله ای

فصل پنجم: نتیجه گیری
نتیجه گیری
موانع و محدودیتها
منابع ومآخذ

شما باید برای گذاشتن بازبینی وارد شوید