توضیحات محصول

مقدمه
قبل از اینکه به موضوع اصلی بپردازیم، لازم می دانم بخشی از کتاب را به بررسی نقش تأمین اجتماعی در جوامع و تاریخچه‌ی تأمین اجتماعی در ایران اختصاص دهم.تأمین اجتماعی نقش بسزایی در ارتقای سطح زندگی مردم، برنامه ریزان و مدیران جامعه دارد و برنامه ریزان تأمین اجتماعی باید در امر برنامه ریزی برای این سازمان همگام با دیگران برنامه ریزان پیش بروند.
نظام تأمین اجتماعی اقشار جامعه را به هنگام کاهش یا قطع درآمد، بروز بیماری، بیکاری، از کارافتادگی، فوت و بی سرپرستی از طریق دو نظام بیمه ای و حمایتی تحت حمایت قرار می دهد.نمودار سازمانی زیر عملکرد سازمان را براساس سلسله مراتب نشان می دهد.سازمان تأمین اجتماعی به موجب ماده‌ی ۱ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ تاسیس شد تا انواع بیمه های اجتماعی را به اجرا درآورد و گسترش دهد و نظامی هماهنگ با برنامه های تأمین اجتماعی مستقر سازد و همچنین وجوه و درآمدهای موضوع قانون تأمین اجتماعی را تمرکز بخشد و از محل همین وجوه و ذخایر به سرمایه گذاری و بهره برداری بپردازد.
سازمان تأمین اجتماعی مرکزی در خیابان آزادی جنب وزارت کشور واقع شده است بر اساس مصوبه ۲۹/۴/۷۳ مجلس شورای اسلامی نهاد عمومی و غیردولتی است و اداره آن براساس ماده‌ی ۶ اساسنامه تحت ریاست شورای عالی «بالاترین رکن سازمان» است.ارکان سازمان عبارتست از: شورای عالی، هیأت مدیره، مدیرعامل، هیأت نظارت.

تحقیق عدالت اجتماعی
از دیرباز تاکنون ذهن برنامه ریزان، سیاست مداران، اقتصاددانان، جامعه شناسان و … را به خود مشغول داشته است.
جوامع توسعه یافته امروزی از قرن ۱۹ و ۲۰ به مقوله تأمین اجتماعی توجه کرده و چگونگی آن را ساخته و به مرحله اجرا درآوردند در حالیکه جوامعه توسعه نیافته به اهمیت آن عمدتاً از جنگ جهانی دوم به بعد رسیده و در صدد طراحی،‌ ساخت و عملیاتی کردن آن هستند.قبل از پرداخت به تئوری حسابداری صندوقهای تأمین اجتماعی لازم است به انواع مستمری این صندوق ها به طور اختصار اشاره نماییم زیرا همین مستمریها و شرایط آنها است که باید در آینده درباره آنها با در دست داشتن اطلاعات لازم محاسبات مربوطه را انجام دهیم.
الف) مستمری بازنشستگی :‌حق دریافت مستمری بازنشستگی همیشه به یک حداقل سن و طی یک دوره حداقل بیمه بستگی دارد.
در بسیاری از کشورهای اروپای غربی و سایر کشورهای صنعتی برای برقراری مستمری سن مردان لااقل باید ۶۵ سال باشد ولی در کشورهای اروپای شرقی غالباً ۶۰ سال است از طرف دیگر در بسیاری از کشورهای در حال توسعه معمولا سن دریافت مستمری ۶۰ حتی ۵۵ سال تعیین شده است.
در تعداد زیادی از کشورها سن قبول مستمری برای زنان کمتر از مردان است.
دوره استاژ: (دارا بودن حداقل سابقه بیماری) در برخی از صندوق ها بر حسب مدت پرداخت حق بیمه، سال های بیمه،‌ شغل، کار یا محل اقامت تعیین می گردد.
معمولاً از ۱۰ سال کمتر و از ۲۵ سال بیشتر نیست.
ب) مستمری از کار افتادگی:
از کار افتادگی بر دو نوع است و به موجب قانون تعریف شده است:
۱) از کار افتادگی شغلی
۲) از کار افتادگی کلی (عدم توانائی انجام کار)
از کار افتادگی شغلی به از دست دادن شغل بیمه شده که به طور معمول به آن می پردازد مربوط می شود. ولی از کار افتادگی کلی عبارتست از عدم توانایی به دست آوردن در آمد در هر شغل مناسب
ج) مستمری بازماندگان
مستمری بازماندگان در صورت فوت مستمری بگیر بازنشسته یا بیمه شده شاغل یا از کار افتاده پرداخت می گردد.
بازماندگان مهم دریافت کننده مستمری همسر و فرزندان متوفی هستند.
سایر مستمری بازماندگان احتمال مانند والدین، خواهران، برادران، و اولاد آنها یا شوهر یک زن بیمه شده در شرایطی محدود از نظیر هزینه ها هرگز حائز اهمیت نیستند.
نرخ های پرداخت مستمری ها به شرح زیر است.
نرخ مستمری بازنشستگی : ۳۰% دستمزد متوسط پایانی به اضافه %۵/۱ به ازاء هر سال پرداخت کسور بیش از ۱۵ سال تا حداکثر %۶۰ بعد از ۳۵ سال یا به اضافه کسورات پرداخت شده یا بستانکار شده
مستمری از کار افتادگی : همان فرمولی که برای مستمری بازنشستگی بیان شد.
مستمری بازماندگان: درصدی از مستمری بازنشستگی که بیمه شده حق دریافت آن را دارد یا از مستمری از کارافتادگی که در زمان فوت حق آن را می داشت به این شرح %۵۰ به همسر و ۲۰% به هر طفل
منابع تامین مالی و هزینه ها
طبق ماده ۵۱ قانون تامین اجتماعی هیأت مدیره سازمان باید تا اول دی ماه هر سال بودجه کل سازمان را برای سال بعد تنظیم کند و به شورای عالی تامین اجتماعی پیشنهاد نماید شورای عالی مکلف است حداکثر تا پانزدهم اسفندماه بودجه سال بعد را تصویب کند و به هیئت مدیره ابلاغ نماید.
براساس ماده ۲۸ قانون، به طور کلی درآمدهای سازمان از منابع زیر تامین می شود:
۱-۲-۵- درآمدهای حاصل از حق بیمه وصولی
۲-۲-۵- درآمدهای حاصل از وجوه و ذخائر و اموال سازمان
۳-۲-۵- درآمدهای حاصل خسارات و جرائم نقدی
۴-۲-۵- کمک ها، هدایا و سایر درآمدها
۵-۲-۵- سه درصد وصولی حق بیمه بیکاری

شما باید برای گذاشتن بازبینی وارد شوید