توضیحات محصول

چکیده:
هدف این  پژوهش بررسی عملی بودن اعتبار و روایی آزمون رضایت زناشویی پراکاس و بررسی آن با سلامت عمومی  می باشد . جامعه آماری مورد استفاده در این پژوهش زنان شاغل در بیمارستان های تامین اجتماعی شهر تهران می باشد .برای بررسی این پژوهش با استفاده از فرمول کاکران نمونه ۴۰۰ تایی از افراد جامعه بصورت تصادفی انتخاب گردید فرضیه های مورد استفاده در این پژوهش بصورت سه فرضیه اصلی که عبارتند از: ۱- آزمون رضایت زناشویی پراکاس از اعتبار کافی و قابل قبولی برخوردار است۲-آزمون رضایت زناشویی پراکاس از روایی کافی و قابل قبولی برخوردار است ۳-بین رضایت زناشویی و سلامت عمومیی همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد،می باشد و فرضیه های فرعی پژوهش عبارتند از: ۱-  بین رضایت زناشویی و عدم افسردگی همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد.۲- بین رضایت زناشویی و عدم اضطراب همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد.۳- بین رضایت زناشویی و کارکرد اجتماعی همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد.۴- بین رضایت زناشویی و کارکرد جسمانی همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد،می باشد.جهت سنجش پایایی آزمون رضایت زناشویی پراکاس از روش های الفای کرونباخ ، دونیمه آزمون و همسانی درونی استفاده گردید که در هر سه مورد پایایی پرسشنامه به دلیل اینکه مقادیر بالای ۰.۷ بودند،تایید گردید.همچنین جهت بررسی روایی پرسشنامه از روایی صوری (محتوا) ،روایی ملاکی و روایی سازه استفاده گردیدو در هرسه مورد روایی تایید گردید.برای بررسی سایر فرضیات پژوهش از آزمون همبستگی پیرسون استفاده نمودیم و کلیه فرضیات پژوهش تایید گردید .

مقدمه:
جهت بررسی میزان رضایت زناشویی  توسط محققین وپژوهشگران خارجی و داخلی پرسشنامه های مختلفی از جمله پرسشنامه هنریچ وپرسشنامه پراکاس و…تدوین پردیده است که توسط پژوهشگران مورد استفاده قرار می گیرد.در سنجش میزان اعتبار ودقیق بودن هر پرسشنامه ای دو معیار پایایی و روایی می بایست به دقت مورد بررسی قرار گیرد تا نتایج پژوهش با واقعیت نزدیکتر گردد.مفهوم روایی به این سوال پاسخ می دهد که ابزار اندازه گیری تا چه حد می تواند خصیصه مورد نظر را بسنجد. بدون آگاهی از اعتبار ابزار اندازه گیری نمی توان به دقت داده های حاصل از آن اطمینان داشت هدف و منظور از سنجش پایایی و ثبات پرسشنامه این است که چنانچه این تحقیق توسط فرد دیگری یا توسط همان محقق در زمان و مکانهای دیگری دوباره انجام شود به نتایجی مشابه با نتایج فعلی دست یابد.در این پژوهش ضمن بررسی پایایی وروایی پرسشنامه پراکاسى،به بررسی رابطه بین رضایت زناشویی و سلامت عمومی ، خواهیم پرداخت .

بیان مسئله:
در علوم انسانی و رفتاری بیشتر تحقیقات بر اساس پرسشنامه صورت می گیرد. موضوع کنترل کیفیت نتایج یک پرسشنامه دامنه وسیعی از موضوعات مختلف را در بر می گیرد. اگر پرسشنامه را مانند یک آزمون فرض کنیم، به طور کلی می توان گفت یک آزمون خوب باید از ویژگی های مطلوبی مانند عینیت، سهولت اجرا، عملی بودن، سهولت تعبیر و تفسیر، روایی و پایایی برخوردار باشد تا به نتایج درستی منجر شود. در بین این ویژگی ها روائی و پایائی از اهمیت بیشتری برخوردارند.روایی پرسشنامه عبارت است از توانایی ابزار مورد نظر در اندازه گیری صفتی که پرسشنامه برای اندازه گیری آن طراحی شده است و شامل روایی صوری، روایی محتوی، روایی سازه، روایی پیش بینی و …. می باشد. در حقیقت پرسشنامه یک ابزار اندازه گیری است که قرار است ویژگی هایی از یک جمعیت را اندازه گیری کند. سوال این است که آیا این ابزار اندازه گیری که برای ارزیابی یک ویژگی در جامعه (مانند تعهد سازمانی) طراحی شده است به چه میزان می تواند این ویژگی را اندازه گیری کند. هر قدر سوالات پرسشنامه ویژگی های مورد نظر را بهتر بسنجند، پرسشنامه دارای روایی بیشتری است. به طور کلی آزمونی دارای روایی است که برای اندازه گیری یک ویژگی کافی و مناسب باشد.یک سوال اساسی دیگر در مورد پرسشنامه یا هر آزمون دیگری این است که این ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی بدست می دهد؟ به عبارتی اگر آزمونی را در شرایط یکسان چند بار تکرار کنیم، تقریبا نتایج یکسانی داشته باشد. به طور کلی پایائی یک وسیله اندازه گیری، عمدتا به دقت و کیفیت نتایج حاصل از آن اشاره می کند. یا می توان گفت پایائی به دقت، اعتماد پذیری، ثبات یا تکرار پذیری نتایج آزمون اشاره دارد.برای اندازه گیری پایائی یک پرسشنامه شاخصی به نام ضریب پایائی وجود دارد. این ضریب به اشکال مختلفی محاسبه می شود و مقدار آن بین صفر و یک در نوسان است. این ضریب هر مقدار به یک نزدیک تر باشد، پرسشنامه از پایایی بیشتری برخوردار است.
برای محاسبه ضریب پایایی ابزار اندازه‌گیری، شیوه‌های مختلفی به کار برده می‌شود. از جمله:
الف) اجرای دوباره آزمون یا روش بازآزمایی ( Test – Retest )
ب) روش موازی یا روش آزمونهای همتا ( Equivalence )
ج) روش تصنیف یا دونیمه کردن آزمون ( Split – half )
د) روش کودر _ ریچاردسون ( Kuder – Richardson )
ه) روش آلفای کرونباخ ( Cronbach Alpha )
رابطه بین روایی و پایائی را می توان چنین بیان کرد که یک آزمون باید پایا باشد تا بتواند روا باشد. اگر آزمونی در هر بار اجرا روی تعدادی نمونه نتایج مختلفی بدست دهد، آن آزمون یک آزمون پایا نخواهد بود و در واقع هیچ چیز را به درستی اندازه نخواهد گرفت و اگر یک آزمون چیزی را به درستی اندازه گیری نکند، هیچ اطلاعات مفیدی به ما نخواهد داد. برای مثال یک آزمون ریاضی برای اندازه گیری محتوا و هدف های درس تاریخ، روا (مناسب) نیست. اما این آزمون می تواند مطالب ریاضی را که اندازه می گیرد با دقت (به طور پایا) اندازه گیری کند. پس برای این که یک آزمون روا باشد باید نخست پایا باشد. یعنی پایایی شرط روایی است اما روایی برای پایایی ضروری نیست.پرسشنامه رضایت زناشویی پراکاس یکی از آزمون های مورد استفاده در سنجش میزان رضایت زناشویی می باشد. اطلاعات قابل حصول از این پرسشنامه مربوط به مقیاس های  اجتماعی، هیجانی، میان فردی جنسی می باشد.این پرسشنامه در سنجش میزان رضایت زناشویی در پژوهشی در کشور هند توسط پراکاس تدوین واستفاده شده است اما با بررسی های انجام شده توسط پژوهشگر مشخص گردیدکه همانند سایر پرسشنامه های سنجش رضایت زناشویی در پژوهش ها زیاد مورد استفاده قرار نگرفته است وپژوهش های انجام گرفته با این پرسشنامه بسیار اندک می باشد. به دلیل اهمیت و جایگاهی که رضایت زناشویی در کانون خانواده دارد و بررسی ابزارهای کارآمد تر و بهتر که بتواند از زوایای مختلف به این موضوع بپردازد ،تصمیم گرفته شد که هدف اصلی این پژوهش را به بررسی روایی و پایایی پرسشنامه رضایت زناشویی پراکاس اختصاص دهیم و در نهایت پس از تایید روایی و پایایی این پرسشنامه ،به بررسی رابطه بین سلامت عمومی و رضایت زناشویی بپردازیم و جهت سنجش رضایت زناشویی از این پرسشنامه استفاده نماییم .بنابراین با توجه به موارد مطرحه شده در بالا ،در این پژوهش در نظر داریم در مرحله اول به بررسی پایایی و روایی پرسشنامه رضایت زناشویی پراکاس بپردازیم و در مرحله بعد رابطه بین رضایت زناشویی  وسلامت عمومی را با استفاده از پرسشنامه پراکاس مورد بررسی قرار دهیم.

اهمیت و ضرورت تحقیق:
تاریخ قرن اخیر بیانگر آن است که کشورهای که به پژوهش اهمیت داده وبه طور جدی به آن پرداخته اند در حل مشکلات موفق بوده اند و به رشد اقتصادی و صنعتی چشمگیری دست یافته و موفق به فراهم نمودن رفاه نسبی اعضای جامعه خود شده اند.پژوهش مجموعه فرآیندهای است که در جهت ایجاد پیوند بین تجربه و نظریه ،به جمع آوری اطلاعات لازم برای آزمون فرضیه یا پاسخگویی به سوالت پژوهش کمک می نماید.از این رو شناخت ریشه ای آن مستلزم شناخت اصولی و ریشه ای است که برای تایید صحت وسقم فرضیۀتدوین شده است،باید اطلاعات جمع آوری شده را بر اساس شناخت حاصله به درستی مورد تجزیه وتحلیل قرار داد.برای آنکه بتوان تجزیه و تحلیل درستی از اطلاعات جمع آوری شده داشته باشیم واین اطلاعات قابل اعتماد و استناد باشد،باید از پایایی و روایی برخوردار باشد.اگر پژوهشگر پایایی وروایی داده های خود را نداند ،نمی تواند به آنچه بدست آمده است وبه نتیجه گیری هایش زیاد مطمئن باشد.به خصوص پایایی و روایی پژوهش های علوم اجتماعع ،علوم رفتاری وروانشناسی که از رفتار و محصول کار انسان بدست می آیند،می تواند مورد سوال قرار گیرد.اهمیت پایایی از لزوم اعتماد ابزار اندازگیری ناشی می شود و اهمیت روایی بر لزوم اندازگیری آن چیزی که می خواهیم اندازه بگیریم تاکید دارد.همچنین لازم به ذکر است پژوهشگران جهت بررسی میزان رضایت زناشویی در تحقیقات خود از آزمون های مختلفی استفاده می نمایند .اما نکته قابل توجه ومهم است که  که این آزمون ها تا چه اندازه می توان دقیقا میزان رضایت زناشویی را اندازه بگیرد و به عبارت دیگر میزان روایی و پایایی این پرسشنامه ها چگونه می باشد.بنابراین در این پژوهش ضرورت دارددر مرحله اول قبل از هر گونه بررسی، میزان روایی و پایایی پرسشنامه معرفی شده در پژوهش یعنی آزمون رضایت زناشویی پراکاس مورد بررسی قرار گیرد و در صورت تایید به جنبه های دیگر پژوهش پرداخته گردد.

اهداف تحقیق :
اهدف اصلی
تعیین اعتبار آزمون رضایت زناشویی پراکاس
تعیین روایی رضایت زناشویی پراکاس
تعیین رابطه بین رضایت زناشویی و سلامت عمومی

اهداف فرعی
تعیین ارتباط بین رضایت زناشویی و عدم افسردگی
تعیین ارتباط بین رضایت زناشویی و عدم اضطراب
تعیین ارتباط بین رضایت زناشویی و کارکرد اجتماعی
 تعیین ارتباط بین رضایت زناشویی و کارکرد جسمانی

فرضیات پژوهش :
فرضیه‌های اصلی
آزمون رضایت زناشویی پراکاس از اعتبار کافی و قابل قبولی برخوردار است.
آزمون رضایت زناشویی پراکاس از روایی کافی و قابل قبولی برخوردار است.
بین رضایت زناشویی و سلامت عمومیی همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد.

فرضیه‌های فرعی
بین رضایت زناشویی و عدم افسردگی همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد.
بین رضایت زناشویی و عدم اضطراب همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد.
بین رضایت زناشویی و کارکرد اجتماعی همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد.
بین رضایت زناشویی و کارکرد جسمانی همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد.

تعاریف علمی و عملیاتی اصطلاحات:
۱– رضا یت زناشویی:
رضایت یعنی حالت هیجانی که با رسیدن به یک هدف پدید می آید. در کار درمانی این اصطلاح به معنی رضایت در ارتباط با پیشرفت در یک فعالیت یا زمینه مورد علاقه به کار می رودآلبرت آلیس معتقد است سازگاری زناشویی عبارت است از: “احساس عینی خشنودی، رضایت و لذت تجربه شده از طرف همسر، با در نظر گرفتن همه جنبه های زندگی زناشویی اش”. به اعتقاد آلیس( ۱۹۸۹) طرق مختلفی برای تعریف رضایت زناشویی وجود دارد، او تعریف هاکینز را یکی از بهترین تعاریف از رضایت زناشویی می داند. به عقیده آلیس رضایت یک متغیر نگرشی است. بنابراین یک خصوصیت فردی زن و شوهر محسوب می شود. طبق تعریف فوق رضایت زناشویی، در واقع نگرش مثبت و لذت بخشی است که زوجین از جنبه های مختلف روابط خود رضایت دارند و نارضایتی زناشویی، در واقع نگرش منفی و نا خشنودی از جنبه های مختلف روابط زناشویی است.

۲- سلامت عمومی
سازمان بهداشت جهانی، سلامت را حالت بهزیستی کامل جسمانی، روانی و اجتماعی و نه فقط فقدان بیماری یا ناتوانی می داند.سلامت عمومی، کار کرد موفقیت آمیز اعمال روانی، از نظر تفکر، خلق و رفتار که منجر به فعالیت های سازنده، برآورنده روابط با دیگران، توانایی سازش با تغییر و مقابله با ناملایمات می گردد.

۳- پایایی
نمونه آزمون مورد نظر تا چه حد معرف دقیق مرجع وسیع تر و کلی تر پاسخ هایی است که از آن استخراج شده است. آن چه در این زمینه مورد توجه است، درجه دقت و اندازه گیری است و می خواهیم بدانیم که اگر فردی دوبار با روش مورد نظر سنجیده شود نتایج حاصل با چه دقتی تکرار می شود. به بیان دیگر، اگر خصیصه مورد نظر را با همان وسیله( یا وسیله مشابه و قابل تفسیر آن) در شرایط مشابه دو بار اندازه بگیریم، نتایج حاصل تا چه حد مشابه، دقیق، پیش بینی پذیر و قابل اعتماد است. یک وسیله معتبر آن است که دارای ویژگی تکرار پذیری و باز پدید آوری باشد، یعنی بتوان آن را در موارد متعدد به کار برد و در همه موارد نتایج یکسان تولید کرد. در واقع اعتبار، هم بستگی آزمون با خودش است

۴- روایی
آزمونی دارای روایی است که برای اندازه گیری آن چه مورد نظر است، مناسب باشد. روایی اصطلاحی است که به هدفی که آزمون برای تحقق بخشیدن به آن درست شده است اشاره می کند( میلانی فر، ۱۳۸۰). بنابراین مقصود از روایی آزمون، مناسب بودن، با معنا بودن و مفید بودن اثبات های خاصی است که از روی نمره های آزمون به عمل می آید.

۵- عملی بودن
تعریف عملیاتی
۱- رضایت زناشویی. نمره ای که فرد در مقیاس رضایت زناشویی پراکاس به دست می آورد.
۲- سلامت عمومی. سلامت عمومی زنان و مردان توسط پرسش نامه سلامت عمومی گلدبرگ   (GHQ-28[5] ) سنجیده می شود که این پرسش نامه دارای چهار زیر مجموعه ذیل می باشد:
علائم جسمانی، اضطراب و اختلال خواب، اختلال در کنش اجتماعی و افسردگی

متغیرهای پژوهش:
متغیرها بر حسب نقش هایی که در این تحقیق دارند به دو دسته تقسیم می شوند:
۱- متغیر مستقل یا پیش بین
۲- متغیر وابسته یا ملاک
الف) متغیر مستقل یا پیش بین عبارت است از سازه ها یا عامل های تشکیل دهنده رضایت زناشویی که شامل مقیاس اجتماعی ،هیجانی ،میان فردی و جنسی می باشند.
ب) متغیر ملاک یا وابسته در این پژوهش سلامت عمومی است که شامل:
۱- علایم جسمانی   ۲- اضطراب   ۳- اختلال در عمل کرد   ۴- افسردگی   می باشند.

رضایت مندی زناشویی

فهرست مطالب :
چکیده

فصل اول: کلیات پژوهش
مقدمه
۱-۱- بیان مسئله
۱-۲ اهمیت و ضرورت تحقیق
۱-۳ اهداف تحقیق
۱-۴ فرضیات پژوهش
۱-۵ تعاریف علمی و عملیاتی اصطلاحات

فصل دوم: ادبیات پژوهش
۲-۱- مقدمه
۲-۲- سلامت و بهداشت عمومی
۲-۳-اصول بهداشت عمومی
۲-۴-ارتباط بین مذهب وسلامت عمومی
۲-۵-رضایت زناشویی
۲-۶-عوامل موثر بر رضایت زناشویی
۲-۷-ارتباط بین سلامت عمومی و رضایت زندگی زناشویی
۲-۸- پایایی و روایی آزمون
۲-۸-۱- تعریف پایایی
۲-۸-۲- روش های تعیین پایایی
۲-۸-۳- تعریف روایی
۲-۸-۴- روشهای تعیین روایی
سوابق پژوهش

فصل سوم: روش پژوهش
۳-۱- مقدمه
۳-۲- روش پژوهش
۳-۳- جامعه آماری
۳-۴- نمونه آماری
۳-۵-تعیین حجم نمونه
۳-۶- روایی پرسشنامه
۳-۷- پایایی (قابلیت اعتماد) پرسشنامه
۳-۸- روشهای جمع آوری داده ها
۳-۹- ابزار اندازه‌گیری
۳-۹-۱- بررسی پرسشنامه رضایت زناشویی پراکاس
۳-۹-۲- پرسشنامه بهداشت عمومی GHQ4
۳-۹-۳- پرسشنامه رضایت زنا شویی ENRICH-47
۳-۱۰-تجزیه و تحلیل

فصل چهارم: تجزیه وتحلیل داده ها
۴-۱- تجزیه و تحلیل آماری داده ها

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
۵-۱ مقدمه
۵-۲ بحث ونتیجه گیری
۵-۳ محدودیت های پژوهشی
۵-۴- پیشنهادات
پیشنهادات کاربردی
منابع
پیوست

جداول :
۴-۱- جدول فراوانی افراد نمونه بر اساس سن
۴-۲- جدول فراوانی افراد نمونه بر اساس تحصیلات
۴-۳- جدول نمونه افراد بر اساس مدت ازدواج
۴-۴- جدول افراد نمونه بر اساس دارا بودن فرزند
۴-۵- جدول افراد نمونه بر اساس تعداد فرزند
۴-۶- جدول افراد نمونه بر اساس سن همسر افراد نمونه
۴-۷- جدول افراد نمونه براساس تحصیلات همسر
۴-۸- جدول افراد نمونه بر اساس شغل همسر
۴-۹- جدول مقایسه ای بین رضایت زناشویی و سلامت عمومی
۴-۱۰- جدول مقایسه ای بین رضایت زناشویی و افسردگی رابطه معناداری وجود دارد
۴-۱۱- جدول مقایسه ای رضایت زناشویی و اضطراب
۴-۱۲- جدول مقایسه ای بین رضایت زناشویی و کار کرد اجتماعی
۴-۱۳ جدول مقایسه ای بین رضایت زناشویی و کار کرد جسمانی

نمودارها :
۴-۱- نمودار فراوانی افراد نمونه بر اساس سن
۴-۲- نمودار دایره ای افراد گروه نمونه بر حسب تحصیلات
۴-۳- نمودار دایره ای افراد نمونه بر اساس مدت ازدواج
۴-۴- نمودار دایره ای افراد نمونه بر اساس دارا بودن فرزند
۴-۵- نمودار دایره ای افراد نمونه بر اساس تعدا فرزند
۴-۶- نمودار دایره ای افراد نمونه بر اساس سن همسر افراد نمونه
۴-۷- نمودار دایره ای افراد نمونه بر اساس تحصیلات همسر
۴-۸- نمودار دایره ای افراد نمونه بر اساس شغل همسر

شما باید برای گذاشتن بازبینی وارد شوید