توضیحات محصول

مقدمه :
منطقه ب شامل واحدهای ذیل که به صورت مختصر تشریح گردیده است ، می گردد
الف) واحد تولید ازت :
ازت گازی است خنثی که میل ترکیبی بسیار کمی داشته و در شرایط عادی ترکیب پذیری ندارد . لذا در واحدهای مختلف بهره برداری از این گاز در برج تقطیر برای موارد مختلفی از قبیل گاز پوششی مخازن هیدروکربوری، برای جلوگیری از نفوذ هوا یا اکسیژن به آنها، در واحدهای کاتالیستی در هنگام احیاء بعنوان گازگردشی، در هنگام راه اندازی واحدهای هیدروژن و هیدروکراکر بعنوان گاز چرخشی و بخصوص در عملیات احیاء مداوم کاتالیست پلاتفرمر واحد تبدیل کاتالیستی بصورت مداوم مصرف می گردد . با توجه به آنکه ۷۹ درصد هوا ازت می باشد بهترین منبع تهیه می باشد . بهمین منظور واحد ازت طراحی و نصب گردیده است . ظرفیت واحد فشرده و مایع کردن هوا و تفکیک اکسیژن و ازت مایع می باشد . محصول واحد ازت گازی و ازت مایع با درجه خلوص ۹۹۹/۹۹ درصد می باشد .
ب) واحد تبدیل کاتالیستی :
واحد C.C.R شرکت به منظور تبدیل برشهای بنزین با درجه آرام سوزی پائین به بنزین در برج تقطیر با درجه آرام سوزی ۱۰۰ طراحی و نصب گردیده است . ظرفیت واحد ۲۱۶۰۰ بشکه در روز می باشد . طراحی واحد بر دو مبنای تأمین کامل خوراک H.S.R.G از واحد تقطیر در جو با نقطه جوش ابتدائی و نقطه جوش نهائی و یا مخلوطی از ۱۷۱۵۹ بشکه در روز خوراک از واحد تقطیر و ۴۴۴۱ بشکه در روز نفتای سنگین (H.N )هیدروکراکر با نقطه جوش ابتدائی ونقطه جوش نهائی می باشد . این واحد مشتمل بر سه قسمت می باشد : -تصفیه نفتا(NAPHTHA HYDROTREATING -NHT) به منظور حذف ترکیبات الی نیتروژن دار، گوگرددار، اکسیژن دار، اشباع هیدروکربورهای غیر اشباع (اولفینی) و حذف سموم اضافی مانند ارسینک و سرب که برای قسمت پلاتفرمر مضر می باشند تعبیه شده است . حذف این ناخالصیها در حضور کاتالیست (با نام تجاری S-12 محصول مشترک UOP با فلزات فعال کبالت، مولیبدن بر روی پایه آلومینا) و گاز هیدروژن انجام می گیرد . -پلاتفرمر (PLATEFORMER) : نفتای تصفیه شده در این واحد در حضور کاتالیست (با فلز فعال پلاتین بر روی پایه آلومینا) تبدیل به بنزین با درجه خلوص آرام سوزی بالا، گاز مایع و مخلوط گازی غنی از هیدروژن می شود که به عنوان خوراک گازی به واحد هیدروژن ارسال می گردد . -قسمت احیاء مداوم کاتالیست(به منظور احیاء مداوم کاتالیست قسمت پلاتفرمر) در مجاورت واحد فوق نصب گردیده است که همواره قسمتی از کاتالیست از انتهای بستر راکتورپلت فرمر وارد قسمت احیاء شده و بعد از سوزاندن کک و آماده سازی مجدد از بالا وارد راکتورهای پلاتفرمر می گردد و بدین ترتیب همواره پلاتفرمر از شرایط یکنواخت عملیاتی در طول بهره برداری برخوردار خواهد بود .

ج) واحد هیدروژن : واحد تولید هیدروژن به منظور تولید هیدروژن با درجه خلوص ۹/۹۹% به مقدار تقریبی (مورد نیاز واحد هیدروکراکر) طراحی و نصب شده است قسمتی از هیدروژن تولیدی توسط واکنش های ریفرمینگ در کوره (راکتور) واحد از واکنش خوراک با بخار آب در دمای در حضور کاتالیست با فلز فعال نیکل روی پایه آلومینا و خالص سازی PSA N0.1 تأمین می گردد . خوراک واحد می تواند گاز طبیعی، گازهای هیدروکربوری تصفیه شده در واحد آمین و یا پروپان باشد که بعلت قابلیت دسترسی و استفاده آسانتر معمولاً از گاز طبیعی بعنوان خوراک استفاده می گردد . قسمت دیگری از هیدروژن تولیدی از خالص سازی گازهای غنی از هیدروژن تولیدی در واحد تبدیل کاتالیستی درPSA N0.2 تأمین می شود .
گازهای ناخالص خروجی از PSA N0.1 حاوی هیدروژن، دی اکسید کربن، منواکسید کربن است در کوره واحد مصرف می گردد . گازهای ناخالص خروجی از PSA N0.2 که حاوی هیدروژن و گازهای هیدروکربوری سبک است به سیستم سوخت گازی پالایشگاه تزریق می گردد .

د) واحد هیدروکراکر : واحد هیدروکراکر شرکت پالایش نفت شازند اراک برای تبدیل برش نفتی سنگین موم دار (WAXY DISTILLATE ) که اصطلاحاً به آن آیزوفید (ISOFEED) اطلاق می شود و از واحد تقطیر در خلاء پالایشگاه استحصال می گردد و قابل عرضه به بازار مصرف نمی باشد به محصولات با کیفیت مطلوب طراحی و نصب گردیده است . خوراک واحد ۲۴۵۰۰ بشکه در روز آیزوفید با نقطه جوش ابتدائی و نقطه جوش نهایی می باشد که در فشار و دمای بالا در حضور کاتالیست و گاز هیدروژن با درجه خلوص ۲/۹۳-۹۰ درصد واکنشهای هیدروکراکینگ و هیدروتریتینگ انجام یافته و تبدیل به محصولات گازوئیل، نفت سفید، سوخت هواپیما، نفتای سنگین، نفتای سبک، گاز مایع و گازهای هیدروکربوری سبک که حاوی مقادیر زیادی می باشند می گردد گازهای هیدروکربوری فوق در واحد تصفیه گاز با آمین تصفیه شده و بعد از حذف به سیستم سوخت گازی پالایشگاه تزریق و به عنوان سوخت در کوره های پالایشگاه مصرف می گردد .
قسمتی از نفتای سبک بعنوان خوراک واحدهای پتروشیمی و نفتای سنگین برای تولید بنزین با درجه آرام سوزی بالا مستقیماً به واحد C.C.R و یا به بانکهای TK-2007,2008 برای ذخیره سازی ارسال می گردد . کاتالیست مورد استفاده در واحد با نام تجاری KF-1015 ساخت شرکت هلندیAKZO NOBEL می باشد .

شرح روش :
۴-۱- واحد ازت
۴-۱-۱- شرح فرآیند :
ظرفیت واحد ازت ۵۷۰۰ هوا بعنوان خوراک می باشد که توسط یک سیستم فیلتر دوبله گرد و غبار و سایر ناخالصیهای مکانیکی آن گرفته شده و سپس تا فشار BARG 4/11-4/10 توسط یک کمپرسور گریز از مرکز (C-1101) فشرده می شود . هوای فشرده ابتدا در کولر C-1101 E2 توسط آب خنک کننده و سپس در مبدل E-1101 توسط سیستم تبرید خنک شده و به دمای کمتر از می رسد . آب تولید شده در این مرحله توسط V-1101 جدا گشته سپس هوای خنک شده از یکی از ظروف جذب V-1103 , A/B عبور نموده و رطوبت باقیمانده، دی اکسید کربن، ئیدروکربن های موجود و سایر ناخالصیهای آن تا حد ممگن جذب می گردد . پس از ظروف جذب، هوا وارد COLD BOX می شود که ابتدا تا دمای – در مبدل ME-1101 E1 سرد شده و سپس وارد برج تفکیک می گردد . هوای مایع شده به پایین برج ME-1101 V1 وارد می شود و با توجه به اختلاف دمای جوش اکسیژن ( -) و ازت ( -) این مخلوط تفکیک می گردد . هوا در حین عبور از سینی های برج، اکسیژن موجود را به مایعات در حال ریزش منتقل نموده و هوای غنی از ازت به بالای برج می رسد بدین ترتیب گاز خالص ازت به چگالنده E-1108 در بالای برج می رسد . محصولات بالایی برج شامل گاز خروجی بالاسری و ازت مایع است که بخشی از آن بعنوان REFLUX برج و بقیه آن محصول ازت مایع می باشد . مایعات در حال ریزش از سینی ها بتدریج حاوی اکسیژن بیشتری شده بطوریکه در انتهای برج حدود ۳۵ درصد اکسیژن دارند . مایعات جمع شده ته برج ضمن عبور از مبدل ME-1101 E2 خنک تر شده و سپس توسط LCV-3201 منبسط شده و به دمای – می رسد و پس از آن وارد بخش داخلی چگالنده E-1108 می شود . در چگالنده جریان سرد ورودی ضمن تبادل حرارت با گاز ازت بالای برج مجدداً بصورت گاز درآمده و از بالای برج خارج می شود . این گاز ناخالص در مبدل ME-1101 E2 و سپس در مبدل ME-1101 E1 گرم می شود و نهایتاً در T-1101 TURBO EXPANDER تا فشار ۰.۳ بار منبسط می گردد . گاز خروجی EXPANDER با دمای برودت کافی جهت تبادل حرارت با خوراک ورودی COLD BOX را تأمین می نماید . بطوری که بخشی از سرمای لازم جهت مایع شدن هوای ورودی تأمین می شود . مایع ازت تولیدی در مبدل E-1108 وارد تانکهای ذخیره ازت TK-1101 و TK-1102 می شود . تانک TK-1102 جهت استفاده واحد CCR می باشد بطوریکه حدود ۲۰۰ ازت مایع از آن خارج شده و توسط تبخیر کننده E-1107 تا دمای گرم می شود و مورد استفاده قرار می گیرد . تانک TK-1101 جهت استفاده سایر واحدهای پالایش در نظر گرفته شده است بطوریکه حدود ۲۵۰۰ مایع ازت خروجی آن پس از گرم شدن در تبخیر کننده E-1104 مورد استفاده قرار می گیرد . مبدلهای E-1104 و E-1107 بصورت کویلهایی می باشند که در یک ظرف بسته قرار گرفته و پس از پرشدن ظرف بوسیله آب، توسط یک خط بخار LP دمای آب کنترل شده و سبب تبخیر ازت مایع می گردد . جهت پرکردن سیلندرهای ازت، کمپرسور سه مرحله ای رفت آمدی C-1103 در نظر گرفته شده است که این کمپرسور گاز ازت تولیدی برج تفکیک یا تبخیرکننده ها را تا فشار ۱۶۵ BAR فشرده نموده و از طریق ۲عدد MANIFOLD قابلیت پرکردن ۸ سیلندر ازت را دارد .

 • فهرست مطالب:
  فصل اول :

  ۱-۱ خلاصه و مقدمه
  ۱-۲ آشنایی و مقدمه
  ۱-۳ انواع مدل ها و کاربرد آنها
  ۱-۴ نحوه کار یک ریبویلر پدیده ترموسیفون
  ۱-۵ استانداردها و کد های مبدل های حرارتی
  ۱-۶ چهار نوع ربویلر مورد بررسی
  ۱-۷ بافلها
  ۱-۸ فاکتورهای انتخاب نوع ریبویلر
  ۱-۹ خلاصه ای از فرایند تولید فورفوران فصل دوم
  ۲-۱ رویع طراحی
  ۲-۲ زوشهای طراحی ارائه شده ،معایب ،مزایا و شرایط هر کدام
  ۲-۳ روشهای دیگر طراحی
  ۲-۴ ملاحظات عمومی طراحی
 • فصل سوم :
  ۳-۱ راهنمایی یکی برای طراحی ریبویلر ها ترموسیفون
  ۳-۲ ارائه روش های طراحی ریبویلر ترمو سیفون
  ۳-۲-۱ روش بهبود یافته گیلموهر
  ۳-۲-۲ روش مرحله ای کرن
  ۳-۲-۳ روش فایر
  ۳-۳ چند نمونه طراحی اجرائی
  ۳-۳-۱ ریبویلر اسپلیتر C3
  ۳-۳-۲ ریبویلر برج سیلکو هگزان
  ۳-۳-۳ ریبویلر ترموسیفون قائم
  ۳-۴ روشها و نرم افزارهای دیگر طراحی موجود

شما باید برای گذاشتن بازبینی وارد شوید