توضیحات محصول

مفاهیم HTML &XTHML
این برنامه درواقع نرم افزاری است که کامپیوتر شما برای مرور و نشان دادن صفحات وب به ان نیاز خواهد داشت.ازجمله معروف ترین مرورگرهای اینترنتی می توان به کاوشگراینترنت شرکت مایکروسافت (اینترنت اکسپلورر ومرورگرنت اسکیپ اشاره نمود.گردش دروبی که ازنظرمحتوی و یا شکل متشابه ایده های ذهنی شما را جذب کرده و باعث می شودبارها به ان مراجعه کنید.

یک صفحه وب چیست ؟
نیز درواقع یک نوع زبان برنامه نویسی کامپیوتری است که چگونگی قرار گرفتن وارتباط بین متن ها تصاویروسایرHtmlزبا ن علامت گذاری عناصرموجوددریک صفحه را توضیح داده ودر خود نگه می دارد. را سرویس دهی کنند.درواقع همین صفحات بهم پیوسته بودند که وب جهانی یا htmlتا سال ۱۹۹۳ تقریبا ۱۰۰بنا نهادند. ازان زمان بتدریج برنامه های مرورگروبه جهت مشاهده این صفحات نوشته واختیار مردم wwwقرار گرفت* ولی بعلت مقبولیت روزافزون صفحه های وب تعدادی از (text) مرورگرهای اولیه فقط قادربه نشان دادن متنها برنامه نویسان مرورگرهایی را طراحی کردند که علاوه برمتون قادربه نشاندادن تصاویرگرافیکی نیزبودند. نام داشت که بواسطه تولید یکی ازمعروفترین مرورگرهایموجود more Andersseیکی از این برنامه نویسان یعنی مرورگر نت اسکیپ به مردی مشهور و ثروتمند بدل گشت* به عنوان رابط اصلی واستاندارداینترنت مورد توافق همگان قرار گرفته اند صفحاتHtmlامروزه میتوانند علاوه بر نشان دادن متن ها ی ساده با تحت پوشش قرار دادن تصاویر گرافیکی صداها و وحتی ویدئویک برنامه محاوره ای وتعاملی کامل رااینترنت بوجود اوردند *  قط دراینترنت یافت نمی شوند. بلکه امروزه شبکه های کامپیوتری htmlهمان طورکه می دانید صفحات وب بسیاری ازشرکتهای معتبر درسراسردنیا (اینترنت) ازصفحات وب برای فراهم کردن اطلاعات تجاری واقتصادی مورد نیازکارمندان مشتریان خود استفاده می نمایند.همچنین در ساخت و نمایش تبلیغات تجاری درشبکه های تلویزیونی انتخاب اول می باشد. بعلاوه شرکت ماکروسافت htmlهای تبلیغاتی مختلف امروزه dvdها یا Cd یونی ویا وبرروی را به صورت مستقیم در رابط های مختلف بزرگترین سیستم عامل دنیا (یعنی ویندوز)قرارداده است.به عن htmlنیزهای وب وبه صورت رابط وب به نمایش گذاشته می شوند linkودرایوهای مختلف همگی ازطریق ان مثال فایل ها در همه جا حضور دارد وخوشبختانه شما هم اکنون با یک انتخاب صحیح در یک مسیرصحیح  Html پس در یک کلام قرار گرفته اند* نام دارد که در واقع ویرایش Xhtml-1 و دیگری Html وجود دارد. ۴- Htmlدر حال حاضر دو ویرایش ازبرنامه می باشد. شما درطی مطالعه این مطالب این دوزبان برنامه نویسی وب چگونه با زبان دیگری بنام Html-4 پیشرفته و کارکرده استانداردمربوط به هرسه موردفوق را می توانید در ادرس http://www.wxml یعنی درسایت کنسر کنسرسیوم وب جهانی در اینترنت بیابید.

عبارت جدید:
Xmlدرواقع مخفف کلمه extensible markup languageیا زبان علامتگذاری قابل توسعه می باشد.دربرنامه نویسی html ما دستوراتی استفاده می کنیم که از قبل دراستانداردها وقواعددس دستوری ان زبان تعریف شده وکارمشخصی انجام می دهند.درصورتی که درزبان مشخصی انجام می دهند. در صورتی که در زبان xmlما می توانیم ازدستورهایی با نامهای اختصاصی که توسط خودمان تعریف می شوند استفاده کنیم برتری زبان xhtmlکه ما به انhtml توسعه یافته می گوییم این است که چگونگی نشان دادن داده ها رادراختیار ما قرار داده درصورتی که xmlتوانایی نحوه سازمانده ای این داده ها را در اختیار ما می گذارد*

طرز کار صفحات وب
صفحه های وب خیلی شبیه صفحات کاغذ و یا مجله های معمولی می باشد.وبا مکانیسم مشاهده هر هرصفحه وب بسیارساده به نظرمی رسدشما به کامپیوتر خود می گوییدکه مایل به دیدن چه صفحه ای هستیدوبعدازفشاردادن یک تکمه صفحه مذکوربرروی مانیتور شما به نمایش درمی اید اگراین صفحه برروی کامپیوتر دیگرمی باشد(مثلا برروی سایتی دراینترنت مدتی طول می کشد تا به در خواست شما پاسخ داده شود* البته تفاوتهای عمیق تری را میتوان بین یک صفحه وب و یک صفحه کاغذ معمولی مجله روزنامه ویا یک کتاب پیدا کرد. ولی شما بعنوان یک صفحه وب باید بعضی از عمده ترین این تفاوتها اشنا باشیدبه عنوان مثال ما می توانیم صفحه وبی درکامپیوتر خودمان داشته باشیم که هریک ازعناصر موجود بر روی ان در یک کامپیوتر مجزا ذخیره شده باشد.* اگرچه چنین پدیده ای نا متحمل است ولی غیرممکن نیست.مثلا می توان صفحه وبی درست کردکه متن موجود در ان برروی کامپیوتری دراسترالیا تصاویران برروی کامپیوتری درروسیه صداهای ان بر روی کامپیوتری در کانادا ذخیره شده باشند*

در موقع مرور وب چه اتفاقی می افتد؟
وب جهانی یاwww عملا ازمدل استانداردسرویس دهنده/سرویس گیرنده استفاده می نماید این کلمه ای است که بدون شک شما نیز با ان برخود داشته اید.وقتی شماادرسی نظیرhttp://www.site t http://www.site topgo.com را درپنجره ادرس مرورگر وب خود تایپ کرده کلیدو enterرا فشار می دهید. کامپیوتر شما به عنوان یک سرویس گیرنده عمل کرده وجز کامپیوترهای سرویس گیرنده اینترنت قرارمی گیرد. کامپیوترهایشما به عنوان یک سرویس دهنده خاصی بنامdirectory Assistance server رفته و ادرس شما به زبان قابل فهم برای ماشین ترجمه خواهد شد.دراین در خواست ترجمه شده وبه سمت کامپیوترمیزبان سایت مورد نظرشما هدایت یا مسیریابی خواهد شد. دراین هنگام کا م کامپیوترمیزبان(درصورت وجود) به عنوان یک سرویس دهنده عمل کرده ویک کپی ازفایل html مربوط به صفحه وب درخواستی را به سمت کامپیوترشما برگرداند.دراین هنگام فایل html مذکور توسط سرویس گیرنده(دراین مثال کامپیوتر شما)در یافت شده وتوسط مرورگر وب موجود تفسیر می گردد. بدین ترتیب مرورگر وب شما با اجرای این دستورهای html صفحه وب حاصل ازان ربرروی صفحه نمایش ظاهر می نماید*

نحوه ویرایش صفحات وب
ساخت یک صفحه وب در واقع تایپ یک سری دستور وایجاد یک فایل متنی است. شما می توانید تایپ این متن را توسط هرپرداشگرویا ویرایشگرمتنی که در اختیار دارید انجام داده و فایل مذکور را ذخیره نمایید* اگراین فایل توسط مرورگر وب باز شود صفحه حاصل اان درپنجره مرورگرنمایش درمی اید.حال اگربخواهیدازعناصرگرافیکی صوتی ویا حتی ویدیوئی استفاده نموده ویا یک صفحه وب محاوره اره ای ایجاد کنید. کافی است دستورهای html محل ذخیره فایل های رسانه ای مذکور را به اطلاع مرورگربرسانید.بنابراین اولاما مستقیما این فایل ها رادرمتن مذکوردرج نکرده وثانیا فایلها ی فوقبه صورت مستقل از صفحه وب در محل خود باقی میمانند ولی در هنگام نمایش مجموعه انها به به عنوان یک سند واحد نشان داده می شوند. با استفاده ازاین برنامه های ویرایشگرتصاویرشما می توانید بدون ایجادتغییردرفایل اصلی html تغییرات موردعلاقه خود رابرروی تصویرمذکوراعمال نموده ویا حتی انها را با تصاویردیگری تعویض نمایید. فایل های تصاویرهمواره مستقل ازفایلهایhtml ذخیره شده. و بدین ترتیب شما می توانید با یک فایل تصویری ان را در صفحات وب متعددمورد استفاده قراردهید

طراحی وب

فهرست مطالب :

مفاهیم HTML & XHTML
یک صفحه وب چیست
طرزکارصفحات وب
درموقع مروروب چه اتفاقی می افتد
نحوه ویرایش صفحات وب
دوراه تولیدصفحات وب
نرم افزارهای تولید و ویرایش HTML
۱. ویرایشگرهای ساده متن
۲. ویرایشگرهای مخصوصHTML
۳. نرم افزارهای گرافیکی تولیدکننده کدهایHTML
ایجاد کردن یک صفحه وب
دستورها ویا برچسب هایی که دریک صفحه وب وجوددارد
(دستورهای مشترک)
شکست خطوط وپاراگراف ها
ایجاد اتصال وپیوند(link) به صفحات وب دیگران
ایجاد اتصال وپیوند(link) بین صفحات وب خودتان
ادرس های وابسته
انتشارصفحاتHTML
ایجاد و تنظیم یک سایت وب اینترنتی
انتشار صفحات وب با نت اسکیپ
انتشارصفحات وب با کمک Microsoft IE
انتشار صفحه های وب بوسیله Microsoft front page
قراردادن صفحات وب برروی یک اینترانت(شبکه محلی)
انتشارصفحات وب برروی دیسک
تنظیم محل قرارگیری خطوط
سه نوع از لیست های موجود درHTML
برجسته کردن متن ها (boldface) استفاده ازحروف کج
(Italics) وارایش های اختصاصی
اندازه و رنگ فونت
انتخاب نوع فونت
استفاده ازنقاط عطف درصفحه وب
ایجاد پیوند به نقاط خاصی از یک صفحه دیگر
قراددادن پیوندی ازادرسe-mail خوددرداخل یک صفحه وب
ایجاد فرم های HTML
ایجاد یک فرم
ورود متن text input
شناسایی داده های موجود در یک فرم
پذیرفتن داده های مخفی درفرم ها
محدوده های متنی text area
ارسال فرم submit
ایجاد یک تکمهsubmit سفارشی
ایجاد تصاویر گرافیکی برای صفحات وب
اصول طراحی وتولید تصاویر گرافیکی برای وب
کنترل فشرده سازی JPEG
تولید بنرها وتکمه ها
کاهش تعداد رنگها
قراردادن یک تصویر گرافیکی بر روی صفحه وب
ایجاد برچسب برای یک تصویر
تصاویری که خود یک پیوند LINK می باشند
مرتب کردن سازی عرض تصاویر
مرتب سازی عمودی تصاویر
پس زمینه ها back ground ورنگ های سفارشی
رنگ های متن وپس زمینه
ایجاد رنگ های سفارشی و دلخواه
استفاده از قالبهای تصویر برای ایجاد پس زمینه
background
تصاویرشفاف(transparent)
ایجاد تصاویر متحرک
نرم افزارهای تولید کننده انیمیشن های مربوط به
صفحات وب
ایجاد تصاویری که قرار است به حرکت درایند
چگونه یک انیمیشن با فرمت Gif را بر روی یک
صفحه وب قراردهیم
به حرکت دراوردن و تولید جلوه های ویزه متن ها
طراحی صفحات ونماها
مشخص کردن طول وعرض تصاویر
پیوندهای گرافیکی و نقشه های تصویری
ایجاد نقشه مناطق مختلف در یک تصویر
نقشه های تصویری مربوط به سرویس
گیرنده ها(client-side)
قراردادن چندرسانه ای در صفحات وب
قرار دادن صدا در صفحات وب
قرار دادن تصاویر ویدئویی در صفحه وب
برنامه ریزی برای اینده HTML
۱. استفاده ازHtml در خارج از وب
۲. Html به عنوان رابط کاربری نوین
۳. انقلاب رسانه ای دیجیتالی
۴. Html نوین یاXhtml

شما باید برای گذاشتن بازبینی وارد شوید