توضیحات محصول

چکیده :

امروزه بنگاه های کوچک و متوسط، عامل عمده رشد ساختار صنعتی بسیاری از کشورها محسوب میشوند و چنین صنایعی برای بسیاری از کشورهای در حال توسعه که درصدد احیای ساختار اقتصادی خود هستند، بسیار حائز اهمیت می باشند. بررسی ها نیز نشان تغییر فناوری ها و درنهایت ایجاد فرصتهایی داده است که بنگاه های کوچک و متوسط از طریق چهار مجرای کارآفرینی، نوآوری شغلی بر اقتصاد جهانی تاثیر می گذارند. از طرف دیگر، شدت یافتن رقابت جهانی، افزایش بی اطمینانی و تقاضای فزاینده برای محصولات و خدمات متنوع باعث شده است که چنین صنایعی درصدد ایجاد مزیت های رقابتی پایدار در مقایسه با رقبا با تاکید بر استفاده از روش های بازاریابی نوآورانه باشند. بازاریابی نوآورانه نه تنها با توسعه محصولات، خدمات و تکنولوژی های جدید در ارتباط می باشد، بلکه یکی از مهترین عواملی است که بنگاه های کوچک و متوسط می توانند با بکارگیری درست از آن به تامین بهتر نیازهای مشتریان در مقایسه با رقبا در محیط رقابتی شدید پرداخته و از این طریق به حیات خود ادامه دهند. هر چند نقش کسب و کارهای کوچک در بهبود وضعیت اقتصادی و اشتغال زایی کشور بسیار حائز اهمیت می باشد. اما با گذر زمان تعداد کسب و کار های کوچکی که از صحنه رقابت خارج می شوند روند صعودی دارد. حال برای اینکه این نوع کسب و کارها بتوانند در محیطی که دائما در حال تغییر و دگرگونی است پایدار باقی مانده و مشکلاتی که با آنها مواجه هستند را پشت سر گذاشته و به رشد مناسبی دست یابند، نیازمند انجام فعالیت های کارآفرینانه می باشند.

مقدمه :

نرخ ﺑﺎﻻﻱ ﺑﻴﮑﺎﺭی ﺍﺯ ﻣﺸﮑﻼﺕ ﺟﺪﻱ ﻭ ﭼﺎﻟﺸﻲ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﮐـﺸﻮﺭ ﺍﺳـﺖ ﺑـﻪ ﻧﺤﻮﻳﮑـﻪ ﺑﺮﺍﺳـﺎﺱ ﺁﺧـﺮﻳﻦ ﺳﺮﺷﻤﺎﺭﻱ ﻧﻔﻮﺱ ﻭ ﻣﺴﮑﻦ ۲۹۹۱ﻫﺰﺍﺭ ﻧﻔﺮ ﺑﻴﮑﺎﺭ ﺩﺭ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ. ﺑﻪ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺩﻳﮕﺮ ﻧﺰﺩﻳﮏ ﺑﻪ۱۳ ﺩﺭﺻﺪ ﺍﺯ ﺟﻤﻌﻴﺖ فعال ۲۳ ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻲ ﮐﺸﻮﺭ ﺑﻴﮑﺎﺭ ﻫﺴﺘﻨﺪ . ﺍﻳﻦ ﻧﺮﺥ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮﻱ ﺑﻪ ﻭﻳـﮋﻩ ﺩﺭ ﻣﻴـﺎﻥ ﺍﻗـﺸﺎﺭ ﺟـﻮﺍﻥ ﻭ ﺧﺎﺻﻪ ﺯﻧﺎﻥ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺍﺳﺖ. ﻃﺒﻖ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﺟﻬـﺎﻧﻲ ﻳﮑﯽ ﺍﺯ ﺩﻻﻳﻞ ﺑﻴﮑﺎﺭﻱ ﺑﻠﻨﺪﻣـﺪﺕ ﺩﺭ ﺍﻳـﺮﺍﻥ ﻧﺎﻣـﺴﺎﻋﺪﺑﻮﺩﻥ ﻓﻀﺎﻱ ﮐﺴﺐ ﻭ ﮐﺎﺭ ﺍﺳﺖ. ﺍﮔﺮﭼﻪ ﺑﺨﺸﻲ ﺍﺯ ﻧﺎﻣﻼﻳﻤﺎﺕ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﮐﺎﺭ ﺑﻪ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯ ﺟﺎﻧـﺐ ﻋﺮﺿـﻪ ﺍﺯ ﺟﻤﻠـﻪ رﺷـﺪ ﺑﺎﻻﻱ ﺟﻤﻌﻴﺖ، ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻧﺮﺥ ﻣﺸﺎﺭﮐﺖ ﺯﻧﺎﻥ، ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺳﻦ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﻭﻋـﺪﻡ ﺗﻄـﺎﺑﻖ ﺗﺨـﺼﺺ ﻫـﺎﻱ ﻧﻴـﺮﻭﻱ ﮐـﺎﺭ ﺑـﺎ ﻧﻴﺎﺯﻫﺎﻱ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺑﺎﺯﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ، ﻟﻴﮑﻦ ﻧﺒﺎﻳﺴﺘﻲ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺩﻭﺭ ﺩﺍﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﺴﻴﺎﺭﻱ ﺍﺯ ﻣﺸﮑﻼﺕ ﻣﺒـﺘﻼ ﺑـﻪ ﺑـﺎﺯﺍﺭ ﮐـﺎﺭ ﺑـﺎ ﻓﻀﺎﻱ ﮐﺴﺐ ﻭ ﮐﺎﺭ ﻭ ﺩﻳﻮﺍﻧﺴﺎﻻﺭﻱ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺗﻨﻴﺪﻩ ﻭ ﭘـﺮﭘﻴﭻ ﻭ ﺧـﻢ ﻭ ﺑـﺎﺭ ﺳـﻨﮕﻴﻦ ﻗـﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭ ﻣﻘـﺮﺭﺍﺕ ﻭ ﻣﺮﺍﺣـﻞ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﺍﺧﺬ ﻣﺠﻮﺯ ﺷﺮﻭﻉ ﺑﻪ ﮐﺎﺭ ﻭ ﻧﺎﺍﻃﻤﻴﻨﺎﻧﻲ ﻫﺎﻱ ﻣﺴﺘﻮﻟﻲ ﺑﺮ ﺗﻘﺎﺿﺎﻱ ﻧﻴﺮﻭﻱ ﮐﺎﺭ ﺍﺯ ﺳﻮﻱ ﺑﻨﮕﺎﻩ ﻫﺎﻱ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﮔﺮﻩ ﺧﻮﺭﺩﻩ ﺍﺳﺖ. ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻭﺍﺳﻄﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻮﻓﻖ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﮐﻼﻥ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎﻱ ﮐﻠﻲ ﺍﺻـﻞ۴۴ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﻲ ﻣﺴﺘﻠﺰﻡ ﺗﻮﺍﻧﻤﻨﺪﺳﺎﺯﻱ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺍﺯ ﻃﺮﻳـﻖ ﮐﺎﺳـﺘﻦ ﺍﺯ ﻫﺰﻳﻨـﻪ ﻫـﺎ ﻭ ﺭﻳـﺴﮏ ﻫـﺎﻱ ﻋـﺎﻣﻼﻥ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻭ ﺑﺮﺩﺍﺷﺘﻦ ﻣﻮﺍﻧﻊ ﺭﻗﺎﺑﺖ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﺻﻼﺡ ﻧﻈﺎﻡ ﮐﺴﺐ ﻭ ﮐﺎﺭ .
کسب و کارهای کوچک معمولاً با مشکلات بسیاری روبه رو می‌شوند. برائ مثال، شخصی که کار دو، سه یا چهار نفر را به تنهایی انجام می‌دهد، مسلم است که در کارش با مشکلات بسیاری روبه رو می‌شود چرا که همزمان باید مشتریان را ملاقات کند، محصولاتش را بفروشد و در سمینارهای مختلف شرکت کند. جرالد کین دربارهٔ انجام دادن تجارت یک نفره به شوخی می‌گوید: «آقا بالاسر خود بودن خوب است، چرا که هم می‌توانید فقط نصف روز کار کنید و یا در روز دوازده ساعت سر کار باشید». سال ها پیش، آن گاه که در مقامی بالا در سطح مدیریت کلان کشور خدمت می کردم به استراتژی های تجاری می اندیشیدم و در فکر اجرای طرحی برای توصیف الگوی واحدی در این زمینه بودم.درطول این سال ها دریافتم که اغلب مردم تصور و تعریف درستی از استراتژی ندارند ، اغلب آنها می دانستند که درواقع علم تدبیر، تمرکز بر دارایی ها و اجرای هدفمند است .علاوه براین همه آنها به برنامه ریزی، سازماندهی هدایت ، نظارت و خلاقیت در امر تجارت واقف بودند . اما راهکارهای بنیادین برای خلق تجارتی جدید را جستجو می کردند . همواره برای آغاز طرح های تجاری و کسب و کار موانع و مشکلاتی نیز وجود دارد. در طول این سال ها با تحقیق درروند تجارت برخی از تاجران و مدیران موفق به این واقعیت پی بردم که در پشت برده هر تجارت موفق اصولی خدشه ناپذیر و منظم حکمفرماست و مدیران و کارمندان با پیروی از آن الگوها و به کارگیری علوم و فنون جدید به روشی مطمئن و موفق دست یافته اند. در این مقاله تجربیات تجاری بیست و نه ساله «تیم بری» یکی از کارفرآینان موفق جهانی را مورد بررسی قرار می دهیم .

کسب و کار

khat

فهرست مطالب :
چکیده
مقدمه
مهمترین موانع یک طرح تجاری
اصول ایجاد مشاغل کوچک
مدیریت بحران
ضرورت تجربه کافی در آغاز فعالیت تجاری
کسب و کار
چگونه می‌توانم مشتریان بیشتری بگیرم؟
پنج فن موفق برای بازاریابی
فنون برقراری ارتباط بهتر در کسب و کار
فن سخنوری
فن نوشتن
فن گوش دادن
فن مطالعه
فنون یازده گانه کارساز در بازاریابی
آشنایی با فنون کار و کاریابی
۵۰ گام اساسی برای راه‌اندازی یک کسب و کار
ارزشیابی و ایجاد یا توسعه یک ابتکار اقتصادی
نتیجه گیری
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻓﺎﺭﺳﯽ
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻻﺗﻴﻦ

شما باید برای گذاشتن بازبینی وارد شوید