توضیحات محصول

مقایسه عملکرد تحصیلی دانش آموزان دارای مادران شاغل و غیر شاغل مقطع ابتدایی در شهرستان باغملک در سال ۹۰-۸۹

مقدمه:

مادران درارتقاء کیفیت آموزشی فرزندان خود نقش محوری را ایفا می نمایند . عموماً مادرانی که از تحصیلات بالاتری برخوردارند از یک طرف در منزل مشارکت بیشتری در امر آموزش فرزندان خود دارند با دقت پیشرفت تحصیلی آنها را دنبال می کنند . زیرا انجام تکالیف فرزندان خود را از نزدیک نظارت دارند . از طرف دیگر کیفیت و نحوه کار معلمین را تحت کنترل دارند و در صورت مشاهده هر گونه نارسایی از رفتن به مدرسه و مذاکره معلمین خوداری نمی نمایند در چنین شرایطی مراقبت و دقت مادران موجب ارتقاء کیفی آموزشی فرزندان احتمالاً کلاس و مدرسه خواهد شد در مدارس خصوصی که مادران در هر زمینه ای مشارکت مستقیم دارند ، کیفیت معلمین پیوسته زیر سئوال است و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان هم در خانه و هم در مدرسه تحت کنترل شدید قرارداد در جاهائیکه مادران از تحصیلات پایین تری برخوردارند نه تنها به کیفیت معلمین توجه نمی گردد بلکه پیشرفت تحصیلی فرزندان در منزل به دقت دنبال نمی گردد . نگرش مادران نسبت به آموزش و پرورش و اهمیت پیشرفت تحصیلی فرزندان خودنیز یکی از عوامل بسیار مهم در ارتقاء کیفیت دانش آموزان قلمداد می شوند . نقش مادران از آن جهت از اهمیت روز افزون برخوردار است که با پیشگیری های مداوم خود کنترل مضاعفی به طور همزمان به کیفیت آموزش فرزندان و نحوه کار معلمین دارند .
بطور کلی مطالعات بانک جهانی در ۲۹ کشور گوناگون همگی گویای این حقیقتند که دانش آموزان در ایفاء کیفیت از نقش والایی برخوردارند . توانایی ذاتی ، محیط خانوادگی و اوضاع اقتصادی – اجتماعی مادران در کیفیت دانش آموزان آثار مستقیمی دارند و هر قدر کیفیت کودکان بهبود یابد کارآموزش سهل تر و سطح آن ارتقاء بیشتری خواهد یافت . مطالعات انجام شده همگی گواه این حقیقت اند که آن دسته از دانش آموزان که مادران تحصیل کرده دارند در مراحل تحصیلی از توفیق بیشتری برخوردار بوده اند . ارائه تحصیلات فرزندان و دریافت مهارت ها و تخصص های آنها تا حد زیادی متأثر از رفتار مادران و جو حاکم بر خانواده می باشد . محیط خانواده بسیاری از مسائل را به فرزندان می آموزد آنجاست که زمینه رفتن به مدرسه ، ادامه تحصیلات و انتخاب رشته تحصیلی فرزندان بنیان نهاده می شود . در محیط خانوادگی است که فرزندان به ارزش آْموزشی و پرورشی پی می برند و تلاش می نمایند تا با دریافت مهارتها و تخصص هایی برای مشاغل گوناگون خود در آینده تجهیز نمایند . بنابراین جو خانواده تأثیر مهمی در اشاعه آموزش و پرورش دارد یکی از مهمترین وظایفی که مادران در زمینه پیشرفت فرزندان خود دارند ایجاد محیط آرام ومساعد برای انجام تکالیف و مطالعه است . غنی کردن محیط خانواده از دیگر مسولیتهای مهم مادران است . همچنین مادران با شناخت خصوصیات رشد کودکان و نوجوانان در سنین مختلف بیشتر می توانند در بالندگی فرزندان خود مؤثر باشند .
بدون شک حضور مادران شاغل در محیط خانه و خانواده نقش بسزایی در امر تحصیلی فرزندان می تواند داشته باشد .
اگر پدر یا مادر یا هر دوی آنها شاغل باشند می توانند در درس های مربوط به رشته تحصیلی خود یا مرتبط با رشته تحصیلی خود به فرزندان کمک کنند ، یا از وجود همکاران شاغل خود بهره ببرند .

بیان مسئله:

در این تحقیق ، محقق در صدد است که مقایسه عملکرد تحصیلی دانش آموزان دارای مادران شاغل و غیر شاغل مقطع ابتدایی در مدارس محدوده شهرستان باغملکاز طریق پرسش شوندگان مورد تجزیه و تحلیل و ارزیابی قرار دهد و از روش اسناد ومدارک موجود مشخص نماید که بین دانش آموزان دختر دارای مادران شاغل و غیر شاغل لحاظ عملکرد تحصیلی تفاوت وجود دارد .
بین دانش آموزان پسر دارای مادران شاغل و غیر شاغل لحاظ عملکرد تحصیلی تفاوت وجود دارد .
بین دانش آموزان دختر دارای مادران شاغل و غیر شاغل لحاظ عملکرد تحصیلی تفاوت وجود دارد.

در این پژوهش برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم افزار SPSS استفاده شده است.

فهرست مطالب:

فصـــــل اول: مقــدمـات و کلیــات

مقدمه
بیان مسئله
اهمیت مسئله
اهداف تحقیق
اهداف ویژه تحقیق
محدودیت های تحقیق
تعریف اصطلاحات مهم

فــــصـل دوم: مـــرور مـطالـعـاتی

تاریخچه مطالعاتی
شرایط محرکه تحصیل در خانه
انتظار خانواده و عملکرد تحصیلی فرزندان
خانواده + آموزش= موفقیت
نقش مادران در پیشرفت تحصیلی کودکان
مروری بر تحقیقات انجام شده
تقد و ارزیابی

فــصـل سـوم: طرح تحقیق

روش تحقیق
فن تحقیق
روش تجزیه و تحلیل داده ها
جامعه آماری
نمونه آماری

فـصل چـهـارم: ارائـه و تجزیه و تحلیل داده ها

ارائه داده ها
تجزیه و تحلیل داده ها
مقایسات پسین ( تعقیبی)
جمع بندی مباحث

فـصل پـنجم: استنتاج و پیشنهادها

استنتاج
پیشنهادها

منابع

ضمائم
تجزیه و تحلیل واریانس

شما باید برای گذاشتن بازبینی وارد شوید