توضیحات محصول

مقدمه
انسان دارای دو بعد ملکوت و ناسوت است که مراتب این دو بعد شامل عقل، روح و غرائز و تمایلات می شود. شگفتی انسان دربرخورداری از این دو بعد متضاد است و هنرمندی انسان در ایجاد تعادل بین ابعاد می باشد که با کنترل امیال و غرائز حاصل می گردد. شهوت یکی از این غرایز است همانند غرایز دیگر، نه باید سرکوب گردد و نه آن که بی هیچ محدودیتی پروبال داده شود. درتاریخ ملل و مذاهب راه حل هایی برای سازماندهی این غریزه سازنده و در عین حال مخرب اندیشیده شده است یکی ازاین راه حل ها که با هدف تهذیب اخلاق و تحکیم مبانی خانوادگی است، پیوندی از قواعد طبیعی تولیدنسل است زیرا انحراف جنسی، مخرب و عامل ویرانی فرهنگ ها و جوامع قلمداد می شود . چون انسان موجودی اجتماعی بوده و هر اجتماعی از کنش های متقابل اجتماعی ساخته شده است، لذا هنجارهای اجتماعی چگونگی روابط اجتماعی را معین می نماید.
هدایت غریزه شهوت درکانال قواهد تکوین شده دراجتماع امری ضروری و خروج از آن مسیر انحراف جنسی تلقی می گرددکه علاوه بر تزلزل بنیان های اخلاقی و دینی جامعه ، اثرات مخرب برجسم و روان فرد می گذارد چون اصلی ترین مشخصه انسان اجتماعی بودن است و هراجتماعی دارای هنجارهایی برای تنظیم روابط فیمابین اعضای خویش است. لذا عدول و تخطی از این هنجارها گاه آن قدر مهم می نماید که انحراف نامیده می‌شود. اگر چه انحراف درهر جامعه ای معنایی نسبی داشته و وابسته به طرز تلقی جامعه ارزش ها است و با این معنا چه بسا عملی درجامعه ای انحراف و حتی جرم تلقی شود و درجامعه ای دیگر آن عمل درچارچوب هنجارها و روابط قانونی باشد. اما چون بسیاری از ارزش ها جنبه مطلق داشته به طور ذاتی ارزش محسوب گردیده و تخصلی جوامع از آن ها موجب سقوط جامعه به پرتگاه انحراف خواهد شد۱.

بیان مسئله
هم جنس بازی را نوعی ارتباط جنسی بین افراد یک جنس ذکر کرده اند که درهمه مذاهب و دربسیاری ازجوامع لغزش بزرگ به حساب آمده و حتی برای آن عقوبت ها و کیفرهائی را درنظر گرفته اند.
این امر که مقدمات آن حتی ممکن است دردوران کودکی گذارده شده و صورت ناآگاهانه‌ای داشته باشد درسنین تمیز و نوجوانی سبب پیدایش و دامنه دار شدن انحراف شده عوارض سخت و نگران کننده برای افراد پدید می آورد .
درفلسفه احکام و درباب تحریم و نهی از این گونه روابط ناروا یکی این مسأله ذکر شده است که تداوم و بقای نسل براثر شیوع این رفتار به خطر می افتد و رغبت و تمایلی به داشتن خانواده و زندگی درافراد پدید نمی آید.

اهمیت موضوع
درریشه یابی انحراف هنوز امری به غیر از جنبه غریزی و گرایش و تمایل نسبت به ارضاء به چشم نمی آید که این حالت براساس تحقیق خود ناشی از یکی از جنبه های زیر است:
۱- عدم دست یابی به ازدواج برای آنها که درسنین بلوغند و تمنای داشتن همسر درآنان وجود دارد .
۲- دگرگونی احساس محبت نسبت به یک فرد که خود ناشی از انحرافی روانی است و حکایت از اختلال آن دارد.
درعین حال محققان صاحب نظر از دو دسته عوامل و انگیزه ها دراین رابطه نام می برند و معتقدند که وجود و حضور آنها ممکن است سبب پیدایش انحرافی ایجاد کند که حاصل آن تن دردادن به همجنس بازی می گردد. آن عوامل کلاً‌ عبارتند از: عوامل و انگیزه های اجتماعی، عوامل و انگیزه های روانی است.

اهداف موضوع
۱-شناسایی این که ریشه این انحراف درافراد ارثی است یا اینکه افراد براساس گرایش و غریزه جنسی خود دست به این عمل می زنند.
۲-آیا اینکه این انحراف که در افراد ایجاد می شود و گرایش به جنس موافق خود دارند براثر چه عواملی است و ازکجا این عوامل ایجاد می شود.
۳-شناسایی این که انحراف همجنس بازی درمردان بیشتر گرایش دارد یا درزنان که به این عمل دست می زنند.

روش تحقیق
به صورت اسنادی و کتابخانه ای است.
ازلحاظ بعد زمانی
این پایان نامه درتیرماه سال ۱۳۸۵ نوشته شده است.
ازلحاظ بعد مکانی
مکان های چون کتابخانه ملی – مشارکت امور زنان، کتابخانه مجلس کتابخانه گرمسار، مرکز آمار و اطلاعات ایران.

فهرست مطالب :
فصل اول: کلیات ۱
مقدمه ۲
بیان مسئله ۴
اهمیت موضوع ۵
اهداف تحقیق ۶
از لحاظ بعد زمانی ۷
از لحاظ بعد مکانی ۷

فصل دوم: انحراف جنسی ۸
مقدمه ۹
تعریف انحراف جنسی ۱۱
تاریخچه انحراف جنسی ۱۳
واژه انحراف جنسی ۱۶
انحراف جنسی از دیدگاه های مختلف
۱- انحراف جنسی از نظر روان شناسان
۲- انحراف جنسی از نظر زیست شناسان
۳- انحراف جنسی از نظر علمای اخلاق
قانون و مقررات اجتماعی انحراف جنسی ۱۷
قضاوت جامعه درباره انحراف جنسی ۱۸

فصل سوم: انواع انحراف جنسی ۲۱
انواع انحراف جنسی ۲۲
۱- استمناء یا خودارضایی
۲- بچه بازی
۳- همجنس بازی
پیامدهای انحراف جنسی ۲۵
انحراف در پسران ۲۶
انحراف در دختران ۲۷

فصل چهارم: جرم شناسی اختلالات و انحراف جنسی در حوزه خانواده ۲۸
بررسی اختلالات جنسی در اسلام ۲۹
جرم شناسی انحراف جنسی ۳۱
جرم انگاری انحراف جنسی در خانواده ۳۳
تأثیر اختلال انحراف جنسی در خانواده ۳۴

فصل پنجم: همجنس بازی ۳۵
مقدمه ۳۵
تعریف همجنس بازی ۳۶
همجنس بازی چیست ۳۹
همجنس گرایی و تاریخچه آن ۴۰
عوامل همجنس بازی ۴۱
۱- عوامل روان شناختی
۲- عوامل روانی اجتماعی
۳- عوامل زیستی (بیولوژیک)
آثار همجنس گرایی ۴۶
نظر ادیان در مورد همجنس گرایی ۴۸
۱- اسلام
۲- مسیحیت
۳- یهودیت
۴- جامعه شناسی

فصل ششم: انواع همجنس بازی ۵۳
۱- همجنس بازی در مردان (لواط)
۲- همجنس بازی در زنان (مساحقه)
الف- همجنس بازی در مردان (لواط) ۵۴
لواط ۵۷
مقدمه ۵۷
تعریف لواط ۶۰
انحراف جنسی به صورت تمایل مرد به مرد (لواط) ۶۲
محرمات به سبب لواط ۶۴
داستان لواط (قوم لوط) و هم خوابگی لوط با دخترانش ۶۶
مقایسه دو روایت توراتی و قرآنی داستان حضرت لوط (ع) ۶۸
ب- لواط از دیدگاه علم ۶۹
۱- لواط از نظر قرآن ۷۰
۲- لواط از دیدگاه معصومین ۷۸
۳- لواط از دیدگاه فقها ۸۵
۴- لواط در کشورهای غربی ۹۰
۵- طریق اثبات لواط در دادگاه ۹۴

فصل هفتم: انواع همجنس بازی ۹۸
۲- همجنس بازی در زنان (مساحقه) ۹۹
علل همجنس بازی زنان ۱۰۴
مقدمه ۱۰۷
تعریف مساحقه (سحق) ۱۰۸
سحق از دیدگاه علم ۱۰۹
۱- سحق از نظر قرآن ۱۰۹
۲- سحق از نظر معصومین ۱۱۲
۳- سحق از نظر فقها ۱۱۴
۴- اثبات سحق در دادگاه ۱۱۶

فصل هشتم: همجنس بازی در کشورهای دیگر ۱۱۸
– همجنس گرایی در اروپا ۱۱۸
– جنبش های همجنس گرایان ۱۲۰
– عواقب همجنس گرایی در کشورهای اسلامی ۱۲۳
– کانادا و همجنس بازان ۱۲۵
– تصویب قانون ازدواج همجنس بازان در کشورهای الگوی دموکراسی حزب مشارکت ۱۲۶
– ازدواج قانونی همجنس گرایان در بریتانیا ۱۲۶

فصل نهم: نتیجه گیری ۱۲۹
فهرست منابع ۱۳۳

شما باید برای گذاشتن بازبینی وارد شوید