توضیحات محصول

چکیده :

در دنیای امروز تغییر کشورهای جهان با تکیه بر نوآوری در پی افزایش بهره وری و بهبود موقعیت اقتصادی هستند و یکی از دلایل عمده اهمیت فزاینده نوآوری وجود رقابت بین کشورهای مختلف در حال توسعه است.
در چنین بنگاه های کوچک و متوسط در اقتصاد کنونی کشورهای مختلف جهان اعم از توسعه یافته یا در حال توسعه جایگاه ویژه ای یافته اند به طوری که سه چهارم اشتغال موجود در جهان به این گروه از شرکت ها تعلق دارد. بنگاه های کوچک و متوسط بستر توسعه کارآفرینی، نوآوری و سایر رویه های مخاطره آمیز مهیا کننده زیر ساخت رشد طولانی مدت پویا و پایدار تلقی شده و از این طریق بیش از ۹۰% از تجارت جهانی و ۵۰ تا ۶۰ درصد اشتغال را به خود اختصاص داده اند. این پژوهش به بررسی زمینه ها و موانع نوآوری در شرکتهای خودروسازی و با توجه به اشتغال کامل این شرکت (صنعت و یا …) می پردازد. در این مطالعه نوآوری فرآیند عملی و کاربردی ساختن ایده های جدید یا توسعه یافته است که می تواند به صورت تکنولوژی جدید در تولید، طرح جدید برای کادری موجود، معرفی کادری جدید، ایجاد بازارهای جدید، کانال های جدید توزیع و شیوه های جدید ارائه خدمات پس از فروش تغییر گردد. جامعه آماری این تحقیق را مدیران و متخصصین کارشناسان شرکت های خودروسازی تشکیل می دهد و نمونه مورد نظر در این پژوهش از روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده انتخاب و داده نیز با استفاده از تکنیک پرسشنامه جمع آوری شده است.

مقدمه :

با افزایش جمعیت، جوامع و سازمان ها به سرعت در حال گسترش و پیشرفت هستند و در پی آن، که پیچیدگی رو به فزونی است، کارآفرینی در یک تعامل چند سویه یعنی هم در مفهوم ایجاد تحول از راه نوآوری ها و بهبود فرایند ها و هم به عنوان عامل کلیدی در رشد و توسعه اقتصادی، به شدت مورد نیاز است؛ حتی می توان بحث کارآفرینی را در عصر مدرن امروزی یکی از اصلی ترین راهبردهای بنیادی هر کشور محسوب کرد.

روش تحقیق :

روش تحقیق به کار رفته در این پژوهش از لحاظ هدف، توصیفی کیفی و کمی از نوع پیمایش مقطعی است که در آن داده هایی درباره یک یا چند صفت جامعه در یک مقطع از زمان، گردآوری می شوند. برای انجام این تحقیق جامعه آماری مورد نظر که شامل متخصصان و کارشناسان و مدیران شرکت خودروسازی بوده می باشند.
برخی از عواملی که فرض می شد از جمله موانع کارآفرینی و نوآوری سازمانی بودند در شرکت خودروسازی شناسایی شده، در قالب یک پرسشنامه در معرض ارزیابی صاحب نظران قرار گرفتند. پرسشنامه مورد استفاده نیز که با هدف تعیین سطح کارآفرینی و نوآوری و عوامل مؤثر بر آن و همچنین موانع آن در صنایع خودروسازی شامل ۳۵ گویه بود که در آن از پاسخ دهندگان خواسته شد تا میزان اهمیت هر یک از گویه ها را مشخص کنند. از آمار توصیفی برای تحلیل داده ها و نتیجه گیری استفاده گردید.

صنعت خودروسازی

فهرست مطالب :

چکیده
مقدمه
روش تحقیق
تحلیل نتایج با استفاده از آمار توصیفی
بررسی اطلاعات عمومی
بررسی توصیفی نظرات پاسخ دهندگان
نتایج حاصل در پژوهش و تجربه و تحلیل داده ها

شما باید برای گذاشتن بازبینی وارد شوید