توضیحات محصول

مقدمه :
تئوری تابع توزیع و چگالی در مهندسی صنایع به بررسی تحویل کالاها و خدمات به مشتریان در محدوده زمانی مشخصی می پردازد. بدیهی است مطلوب آن است که زمان تحویل کالا و خدمات به مشتریان به حداقل برسد. معمولاً وجود چندین سایت های تولید، تحویل و همچنین تنوع روش های گوناگون حمل و نقل کالا و خدمات به پیچیدگی این مسئله می افزاید. بعلاوه، زمان صرف شده در هر یک از مراحل فرایند تحویل متغیری تصادفی است. از آن رو پایش متغیرهای زمانی در یک فرایند تحویل از اهمیت خاصی برخوردار است. در این مقاله، با یک مطالعه کاربردی در شرکت TNT در ایالت دلاور آمریکا نشان داده می شود که چگونه می توان زنجیره های تحویل در مدیریت زنجیره تامین را در قالب فرایندهای چندمتغیره مدل بندی نمود. همچنین به منظور پایش فرایند ، به استقرار نمودار بهینه اقتصادی – آماری نمودار کنترل چند متغیره T2 DWL معرفی شده توسط فراز و پارسیان (۲۰۰۶) بر پایه مدل اقتصادی لورنزن و وانس (۱۹۸۶) پرداخته و سپس با استفاده از روش جستجو ژنتیک الگوریتم مقادیر بهینه پارامترهای نمودار کنترل تعیین گردیدند.

تابع چگالی

khat

فهرست مطالب :
مقدمه
خواص تابع توزیع تجمعی
توزیع پیوسته یک متغیره
چند روش محاسبه
رابطه بین توزیع های گسسته و پیوسته
چگالی احتمال توابع چند متغیره
چگالی توزیع حاشیه ای
استقلال
نتیجه فرعی
مثال
متغیرهای وابسته و تغییر متغیر
متغیرهای چندگانه
کاربرد صنعتی و ملاحظات کاربردی در مهندسی صنایع
نتیجه گیری
مراجع

شما باید برای گذاشتن بازبینی وارد شوید