توضیحات محصول

چکیده تحقیق :
صورتهای مالی به عنوان هسته مرکزی گزارشگری مالی حاوی اطلاعاتی در مورد وضعیت مالی بنگاههای اقتصادی و تجاری است که به منظور استفاده طیف وسیعی از استفاده کنندگان تنظیم میگردد .لذا این صورتهای مالی باید وضعیت این بنگاهها را به نحو روشنی مشحص نماید .حسابرسبه عنوان مستقل بر کیفیت این اطلاعات نظارت دارد .
تحقیق حاضر با رعایت روش تحقیق طراحی و اجرا شده و متشکل از ۵ فصل است فصل اول شامل تشریح موضوع توصیف آن و موارد استفاده افراد و اشخاص حقوقی و سایر استفاده کنندگان از نتایج این تحقیق میباشد. در فصل دوم به مبانی نظری موضوع تحقیق و روشهای آماری اشاره میشود.در فصل سوم اشاره ای به روشهای تحقیق و فرضیه های تحقیق و جامعه آماری و نمونه آماری شده است.در فصل چهارم به بررسی فرضیه های تحقیق و آزمون تک تک آنها می پردازیم وسپس نتایج لازم گرفته میشود.و بالاخره در فصل آخر نیز به خلاصه ای از تحقیق صورت گرفته و همچنین یافته های تحقیق و نتیجه گیری  پرداخته میشود.

فایل ارائه شده، برای درس روش تحقیق رشته حسابداری گردآوری شده و کاملا منطبق با سرفصل های درس روش تحقیق می باشد.

۳-۱) مقدمه :

به عقیده میلر در سال ۱۹۶۸ ، متأسفانه آنچه که در یک تحقیق علمی مورد توجه محقق قرار می گیرد موضوعی است که کشف شده، اما اغلب روش کشف که اصلی ترین نقش دریک پژوهش علمی را دارد، نادیده انگاشته می شود.
هنگامی می توان در مورد روش انجام یک تحقیق تصمیم گرفت که ماهیت موضوع، هدف ها و نیز وسعت دامنه تحقیق مشخص باشد. به عبارت  دیگر هدف از انتخاب روش تحقیق آن است که محقق مشخص نماید چه شیوه و روشی را اتخاذ کند تا او را هر چه دقیق تر ،آسانتر و ارزانتر در دستیابی به پاسخ پرسش های تحقیق یاری نماید بنابراین دراین فصل به معرفی مراحل انجام تحقیق و مجموعه فعالیتهای اجرایی انجام شده ،می پردازیم.

۳-۲) دامنه تحقیق :

از آنجا که هدف تحقیق بررسی معیارهای مورد استفاده حسابرسان مستقل در اظهار نظر نسبت به تداوم فعالیت بنگاه های اقتصادی درایران می باشد، لذا محدوده جغرافیایی تحقیق ایران می باشد و با توجه به اینکه جامعه حسابداران رسمی ایران شکل گرفته است ، پرسشنامه تحقیق بین اعضای این جامعه و اساتید رشته حسابداری توزیع گردید.

۳-۳) روش تحقیق :

تحقیق حاضر از لحاظ دسته بندی برمبنای هدف تحقیق در زمره تحقیقات کاربردی و براساس چگونگی به دست آوردن داده های مورد نیاز درقلمرو تحقیقات توصیفی قرار می گیرد .
تحقیق توصیفی ( غیر آزمایشی ) شامل مجموعه روش هایی با هدف توصیف شرایط یا پدیده های مورد بررسی است . اجرای تحقیق توصیفی می تواند صرفاً برای شناخت بیشتر شرایط موجود یاری دادن به فرایند تصمیم گیری باشد .تحقیق توصیفی به پنج دسته تقسیم می شود که یکی از آنها تحقیق پیمایشی است.  برای بررسی توزیع ویژگی های یک جامعه آماری روش تحقیق پیمایشی به کار می‌رود در این روش پرسشنامه ابزار جمع آوری اطلاعات است.
درنهایت با استفاده از اطلاعات بدست آمده و با صلاحدید اساتید محترم راهنما و مشاور ، معیارهای مورد استفاده حسابرسان در اظهار نظر درمورد تداوم فعالیت واحد تجاری تعیین گردید .

همراه با پرسشنامه ( در بخش پیوست ها ) و رعایت کلیه اصول روش تحقیق (مرجع دهی ها، فهرست ها، سرفصل ها و….)

روش تحقیق حسابداری

فهرست مطالب :

چکیده تحقیق

فصل اول: کلیات طرح تحقیق
۱-۱) مقدمه
۱-۲) تشریح و بیان موضوع
۱-۳) فرضیه های تحقیق
۱-۴) ضرورت انجام تحقیق
۱-۵) اهداف اساسی تحقیق
۱-۶)قلمرو تحقیق
۱-۷) مفاهیم و اصطلا حات کلیدی

فصل دوم: مبانی نظری تحقیق
۲-۱) مقدمه
۲-۲) اطلاعات حسابداری و تصمیم گیری
۲-۳) ماهیت تداوم فعالیت
۲-۴) درجه شمول تداوم فعالیت
۲-۵) تداوم و اصول حسابداری
۲-۶) تداوم فعالیت و ارزش گذاری دارایی ها
۲-۶-۱) ارزش تسویه
۲-۶-۲) بهای تمام شده تاریخی
۲-۶-۳) ارزش جاری
۲-۶-۴) ارزش فعلی جریان های نقدی
۲-۷) اثرات تداوم فعالیت برحسابرسی
۲-۸) فرض تداوم فعالیت در ایران
۲-۹) مبانی نظری شاخص ها

فصل سوم: روش و ساختار تحقیق
۳-۱) مقدمه
۳-۲) دامنه تحقیق
۳-۳) روش تحقیق
۳-۴) ابزار اندازه گیری
۳-۵) تهیه پرسش نامه و جمع آوری اطلاعات
۳-۶) پایانی ( قابلیت اطمینان ) پرسش نامه
۳-۷) اعتبار ( روایی ) پرسش نامه
۳-۸) روش توزیع پرسش نامه
۳-۹) معایب پرسش نامه

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده های تحقیق
۴-۱) آمار اطلاعات عمومی ( جمعیت شناسی )
۴-۲) تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از نمونه آماری
۴-۲-۱) نگاره های آماری
۴-۲-۱-۱)میانگین هر شاخص و میانگین مبنا
۴-۲-۱-۲)محاسبه انحراف معیار هر شاخص
۴-۲-۲) آزمون فرضیه هابا استفاده از آمار استنباطی
۴-۲-۲-۱) فرضیه شماره یک
۴-۲-۲-۲) فرضیه شماره دو
۴-۲-۲-۳) فرضیه شماره سه
۴-۲-۲-۴) فرضیه شماره چهار
۴-۲-۲-۵) فرضیه شماره پنجم
۴-۲-۲-۶) فرضیه شماره شش
۴-۲-۲-۷) فرضیه شماره هفت
۴-۲-۲-۸) فرضیه شماره هشت

فصل پنجم: خلاصه تحقیق و نتیجه گیری
۵-۱) خلاصه تحقیق
۵-۲) نتایج تحقیق
۵-۳) محدودیت های تحقیق
۵-۴) پیشنهادات برای تحقیقات آتی

پیوست ها
منابع و مأخذ

شما باید برای گذاشتن بازبینی وارد شوید